ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. article

นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วย นางชาญทอง จอห์นสัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนโนนข่าวิทยา ต.โนนข่า

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 08.15 น. article

ในกิจกรรมหน้าเสาธง นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้ขึ้นแนะนำตัว และ กล่าวให้โอวาท นักเรียน นักศึกษา

วันที่ 3 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น.

นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เข้าเยี่ยมคารวะ นายศิริวัฒน์ พินิจพานิชย์ นายอำเภอพล

วันที่ 23 ตุลาคม 2562 เวลา 19.00 น. article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี จุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

วันที่ 17-19 ตุลาคม 2562article

แผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพพล ออกหน่วยบริการ Fix IT Center

วันที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 09.00 น. article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานประชุมพิจารณาผลงานสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย

 

วันที่ 18-19 กันยายน 2562 article

นายสำเร็จ พิมพ์ดีด รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการาอชีพพล ครูธันยพร โพธิ์ตา และครูพัชริยา วรสุทธิพงษ์เข้ารับการอบรมตามโครงการพัฒนาผู้บริหาร ครู เพื่อการเรียนรู้ภาษาอังกฤษสำหรับการสื่อสารในชีวิตประจำวันของผู้เรียนระดับอาชีวศึกษา

วันที่ 29 สิงหาคม 2562article

ขอเชิญนักเรียน นักศึกษา ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล

วันที่ 14 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

 เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศ ณ วันที่ ๙ ส.ค.๒๕๖๒

Page 8/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................