ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพพล มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง และได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักการภารโรง ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

และประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

โดยได้ทำการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพพล นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยการอาชีพพล จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้ ตามประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ นั้น

 

บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยมีระเบียบปฏิบัติในการเข้าสอบ ดังบัญชีรายชื่อต่อไปนี้ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการวันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๘.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล       

ได้เข้าร่วมพระราชพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมพิธี ณ หอประชุมอำเภอพล ที่ว่าการอำเภอพล

ดูทั้งหมด...

วันศุกร์ที่  ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๖๕  เวลา ๐๗.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล

ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมพิธีและทำบุญตักบาตร  ณ  ที่ว่าการอำเภอพล

ดูทั้งหมด...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล

ร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) องค์ประกอบที่ ๒ การรวบรวมพรรณไม้  

เข้าปลูกในโรงเรียน ณ สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

วันพฤหัสบดีที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน)

กล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ณโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู ร่วมกับหน่วยงานราชการ ร่วมงาน "วันรพี ประจำปี ๒๕๖๕"

เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ (พระองค์เจ้ารพีพัฒนศักดิ์) พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ได้ร่วมพิธีทางศาสนา พิธีวางพวงมาลาและกล่าวสดุดี

ณ ศาลจังหวัดพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ดูทั้งหมด...

วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๗.๓๐ น.

นายจักรี  ราชนิล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล  พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพพล

ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลและพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

ณ หอประชุมอำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น

ดูทั้งหมด...

วันอังคารที่  ๒๖  กรกฎาคม  ๒๕๖๕  นายสิริสมัย  เย็มรัมย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล  

มอบหมาย นายสิทธิชัย ลีหล้าน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร  เป็นประธานในพิธีถวายเครื่องราชสักการะ (พานพุ่มทอง-พุ่มเงิน) กล่าวนำถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี  

ดูทั้งหมด...

วันจันทร์ที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ฝ่ายวิชาการ

ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมวิชาการ "กิจกรรมวันภาษาไทย" ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โดยมีนายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการ

มีนางณิชานันท์ อรรคฮาตศรี ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กล่าวรายงานโครงการ ในการจัดโครงการครั้งนี้

มีกิจกรรมตอบปัญหาทางวิชาการ เกี่ยวกับวันภาษาไทย โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ

ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

Www.free-counter-plus.com
 


วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020