ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อความมั่งคงของสังคมและประเทศชาติ
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคนอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านอาชีวศึกษาให้มีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการในการพัฒนาประเทศ
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาคและความเท่าเทียมในด้านการอาชีวศึกษา
bulletการจัดการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการอาชีวศึกษา
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการจัดการทั่วไป/การตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
dot
bulletผลการเรียน ระดับ ปวส. 1/2559
bulletผลการเรียน ระดับ ปวช. 1/2559
bulletรายชื่อ น.ศ.ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1/2559
bulletรายระเอียดค่าเทอม ๒๕๕๔
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘


วันที่ 20 มิถุนายน 2562 วิทยาลัยการอาชีพพล
ได้จัดกิจกรรมวันคล้ายวันสถาปนา ครบรอบ 22 ปี พิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง ประจำปีการศึกษา 2562
ประกอบไปด้วยกิจกรรมดังนี้ พิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธ์ ประจำวิทยาลัยฯ
บวงสรวงองค์พระวิษณุกรรม พร้อมทั้งเจิมอุปกรณ์การสอน,พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 9 รูป
พิธีเจิมอาคารเรียนหลังใหม่ , พิธีไหว้ครู ,โครงการจัดหาทุนการศึกษา
โครงการเชิดชูศิษย์เก่าดีเด่น , การแสดงของวงโปงลางวิทยาลัยการอาชีพพล
การประกวดพานไหว้ครูประเภทสวยงาม และประเภทความคิดสร้างสรรค์
ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพลวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. icon


วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. icon


วันที่ 6 มิถุนายน 2562 icon


วันที่ 6 มิถุนายน 2562 icon

วิทยาลัยการอาชีพพล ได้นำนักศึกษาวิชาทหาร เข้ารับการฝึก ในหลักสูตรนักศึกษาบังคับบัญชา ประจำปีการศึกษา 2562

ดูทั้งหมด...

ดูทั้งหมด...

ดูทั้งหมด...

ดูทั้งหมด...

Www.free-counter-plus.com
 


          
              นายปริญญา  สมมิตร
           (MR.PARINYA SOMMIT)
   ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล
                 
(DIRECTOR)


 


 

 
 


|
 วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020