ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ นั้น

 

บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยมีระเบียบปฏิบัติในการเข้าสอบ ดังนี้วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐ น.

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้กำหนดจัดอบรมการใช้งานระบบศูนย์เครือข่ายกำลังคนอาชีวศึกษาของสถานศึกษาภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ การเตรียมความพร้อมการใช้งานระบบให้แก่ครู และบุคลากร

โดยมี นางชาญทอง จอห์นสัน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธาน พร้อมด้วยคณะครูที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมอบรม

ณ ห้องประชุมขามแก่น วิทยาลัยการอาชีพพล

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักการภารโรง

 วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  วิทยาลัยการอาชีพพล จัดพิธีเนื่องในวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

โดยมีนายสิทธิชัย  ลีหล้าน้อย  รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร

และผู้กำกับลูกเสือ. ลูกเสือวิสามัญวิทยาลัยการอาชีพพล เข้าร่วมงานโดยพร้อมเพรียงกัน

ดูทั้งหมด...

วันพฤหัสบดีที่  ๓๐  มิถุนายน  ๒๕๖๕  แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ได้ออกศึกษาดูงานในสถานประกอบการ

ตามโครงการศึกษาดูงานในสถานประกอบการนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โดยมีคณะครู และนักเรียน นักศึกษา (แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์) เข้าร่วมศึกษาดูงาน

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยขอนแก่น NBT 11 ทีวีอีสาน (จังหวัดขอนแก่น)

ดูทั้งหมด...

วันพฤหัสบดี ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕  

นางชาญทอง จอห์นสัน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ วิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธี โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย เลือกตั้งนายก อวท. ระดับสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา

ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

วันจันทร์ที่  ๒๗  มิถุนายน  ๒๕๖๕  เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๙.๐๐ น.

นายสิริสมัย เย็มรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง  รักษาการในตำแหน่ง  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล  

มอบหมาย  นางชาญทอง  จอห์นสัน  รองผู้อำนวยการ  เป็นประธานในโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๕

โดยมี นายสิทธิชัย ลีหล้าน้อย รองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ 

ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

วัน พฤหัสบดี ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕

นายสิริสมัย เย็มรัมย์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล

มอบหมาย นายวุฒิไกร  โฮชิน รองผู้อำนวยการ เป็นประธานในโครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โดยมีนางณิชานันท์  อรรคฮาตศรี ครูประจำแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ เป็นผู้กล่าวรายงาน

ดูทั้งหมด...

โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพอิสระ ในกลุ่มผู้เรียนอาชีวศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยการอาชีพพล "วุ้นเส้นดัง"

ดูทั้งหมด...

วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕  

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน  ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน  นักศึกษา

ได้จัดโครงการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่น  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕  

เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติศิษย์เก่าดีเด่นที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยการอาชีพพล ที่ประสบความสำเร็จในด้านการงานอาชีพ และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ปัจจุบัน นั้น

ดูทั้งหมด...

วันพฤหัสบดีที่  ๑๖  มิถุนายน  ๒๕๖๕  

นายสิริสมัย เย็มรัมย์  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพหนองสองห้อง รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล

มอบหมายนางชาญทอง จอห์นสัน  รองผู้อำนวยการ  เป็นประธานในพิธีไหว้ครูและไหว้ครูช่าง  ประจำปีการศึกษา  ๒๕๖๕ 

โดยมีคณะผู้บริหาร  คณะครู  บุคลากรทางการศึกษา  และนักเรียน  นักศึกษา  ร่วมพิธี

ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

Www.free-counter-plus.com
 


วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020