ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 5 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑.  นางสาววริษราภรณ์   ขุ่มด้วง     เลขประจำตัวสอบ  ๒๐๒๐๐๑

๒.  นายชานน             ฝ้ายขาว    เลขประจำตัวสอบ  ๒๐๕๐๐๑  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง เลื่อนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษ  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษ  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ

ตำแหน่งครูพิเศษ

ครูพิเศษ   สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   จำนวน ๑ อัตรา

ครูพิเศษ   สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวน ๑ อัตรา

   วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล มอบหมายนายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนา กิจการ นักเรียน นักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการประชุมผู้ปกครองนักเรียน โครงการอาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ พร้อมทั้งคณะครูกลุ่มงานโครงการอาชีวะสร้างโอกาสทางการศึกษาให้เยาวชนเพื่อผลิตกำลังผลของประเทศ (อาชีวะอยู่ประจำ เรียนฟรี มีอาชีพ) ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพ

ดูทั้งหมด...

  วันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล มอบหมาย นายณรงค์ โม้ลี ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานเปิดโครงการประชุมครูที่ปรึกษาและผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษาที่ ๒/๒๕๖๕ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

  วันที่ ๑๖-๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ แผนกวิชาช่างยนต์ นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งทักษะวิชาชีพ ระดับ อศจ.ขอนแก่น ประเภทงานเครื่องยนต์ดีเซลควบคุมด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (ปวส.) ณ ศูนย์เรียนรู้ KOJI Trainning Center บริษัท โค้วยู่ฮะมอเตอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่) ผลการแข่งขัน นักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ได้ลำดับที่ ๕

ดูทั้งหมด...

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษา เนื่องด้วยงานที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเชิญประชุมครูที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานตามโครงการ ประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย ในวันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายนนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

  วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพล เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นสถานศึกษาขนาดกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

ดูทั้งหมด...

  วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๔๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในโครงการจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล คณะผู้บริหาร คณะครู และหัวหน้าแผนกวิชา เยี่ยมชมการแข่งขั้นทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ ของแต่ละแผนกวิชา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฯในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ต่อไป

ดูทั้งหมด...

Www.free-counter-plus.com
 


วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020