ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 

 

 ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)  ตามที่ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ตำแหน่ง พนักงานราชการทั่วไป (ครู) ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา

ตั้งแต่วันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2566 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ วิทยาลัยการอาชีพพล 203 หมู่ 3 ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120  วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ โดยมีนายพงศกร ภูมิพันธ์ หัวหน้า งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ปวส.1 (สาย ปวช.) เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจากนายเฉลิมชัย สุภานันท์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นวิทยากรในโครงการครั้งนี้ โดยมีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้

     1. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาที่จะออกฝึกงานในสถาน ประกอบการ ภายใต้หัวข้อ แนวทางในการใช้ชีวิตและปฏิบัติตนในสถานประกอบการ และข้อกำหนด การปฏิบัติในการฝึกงาน" โดย นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร ครูชำนาญการ

     2. ข้อกำหนด การปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานใน สถานประกอบการ และการบันทึกข้อมูลสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" โดย นายพงศกร ภูมิพันธ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฝ่ายวิชาการ

ดูทั้งหมด...

  วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้นายสมรรถชัย สุดน้อย หัวหน้างานปกครอง และ นางสาวมณี ชมดี หัวหน้ากลุ่มงานจิตอาสาพระราชทาน To Be Number One ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการติดตามคุณภาพการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพของสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนำเสนอผลการดำเนินงาน 5 ด้าน 3 ยุทธศาสตร์ To Be Number One 

ดูทั้งหมด...

 วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 กลุ่มงานพลังงานและกิจกรรม 5 ส. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินงานการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส. ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานประเมินกิจกรรม เพื่อดำเนินการตรวจ ติดตามดำเนินงานทั่วทุกแผนกวิชา ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

 

ดูทั้งหมด...

  วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฐานสมรรถนะ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม รายวิชา งานบริการจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายอภิวัฒน์ นาคอก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  กล่าวรายงานการดำเนินงาน โดยมีนางวชิราภรณ์ สิงห์พล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพลเป็นอย่างดี 

ดูทั้งหมด...

  วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เข้าร่วมโครงการเยาวชนรุ่นใหม่รู้ทันภัยเสพติด พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา ซึ่งจัดโดยองค์กรบริหารส่วนตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ได้รับเกียรติจากนายกองสิน วิเศษศิลปธร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนข่า เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ และนายธวัชชัย สีมาพล รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

  วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการศึกษา "เรียนดี มีความสุข" ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูล ชิดชอบ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ อาคารอำนวยการ

ดูทั้งหมด...

  วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ เจริญผล นายเฉลิมชัย ธิสานสังข์ และนายเกศแก้ว นารีแก้ว ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับมอบหมายจาก นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่ม 3 ณ โรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

ดูทั้งหมด...

  วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรเข้าร่วมฟังการประเมิน โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิ์ศักดิ์ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมกา ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ และนายอุดมศักดิ์ มนูศิลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ตำแหน่งเลขานุการกรรมการอาชีวศึกษา เลขานุการ โดยมีผู้เข้ารับการประเมินดังนี้

ดูทั้งหมด...

Www.free-counter-plus.com
 


วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020