ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑.  นางสาววริษราภรณ์   ขุ่มด้วง     เลขประจำตัวสอบ  ๒๐๒๐๐๑

๒.  นายชานน             ฝ้ายขาว    เลขประจำตัวสอบ  ๒๐๕๐๐๑  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง เลื่อนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษ  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษ  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ

ตำแหน่งครูพิเศษ

ครูพิเศษ   สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   จำนวน ๑ อัตรา

ครูพิเศษ   สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวน ๑ อัตรา

   วันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพรปภัทร สุวรรณธร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ให้กำลังใจ นักเรียนที่ทำการสอบ V-Net ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ชดเชยรอบเช้าของวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ รอบเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)

ดูทั้งหมด...

 วันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบันลือศักดิ์ มานาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ เป็นประธานกรรมการโครงการประเมินมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นรอบกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายจตุพล  รูปเตี้ย ครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญ ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

  วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ตรวจเยี่ยม คณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามสอบ วิทยาลัยการอาชีพพล ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียน ระดับ ปวช.๓ ที่เข้าทดสอบในครั้งนี้

ดูทั้งหมด...

  วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.ว่าที่พันตรีวาทิต พิมพะนิตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ได้ตรวจเยี่ยม คณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามสอบ วิทยาลัยการอาชีพพล ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียน ระดับ ปวช.๓ ที่เข้าทดสอบในครั้งนี้

ดูทั้งหมด...

  วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้ตรวจเยี่ยม คณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามสอบ วิทยาลัยการอาชีพพล ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียน ระดับ ปวช.๓ ที่เข้าทดสอบในครั้งนี้

ดูทั้งหมด...

  วิทยาลัยการอาชีพพล จัดทดสอบระบบ เพื่อเตรียมพร้อมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ โดยศูนย์ประสานงานการจัดสอบ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ สนามสอบวิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

 วิทยาลัยการอาชีพพล ขอแสดงความยินดี

การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ และนวัตกรรมอาชีวศึกษา ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ วิทยาลัยการอาชีพพล ส่งผลงานการประกวด “เครื่องคัดข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์” ประเภทที่ ๑ สิ่งประดิษฐ์ด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี การเกษตรอุตสาหกรรมสมัยใหม่ จากนักศึกษาแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง โดยมีนายทวิณ สุภักดี และคณะครูแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นครูที่ปรึกษา

ดูทั้งหมด...

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้จัดโครงการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ ร่วมกับโรงเรียนสอนภาษาญี่ปุ่นเอเชีย เพื่อเตรียมความพร้อมไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมีนักศึกษาระดับชั้น ปวส.๒ เข้ารับฟังการแนะแนวการพัฒนาศักยภาพสู่ความสำเร็จ (ATP) ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

Www.free-counter-plus.com
 


วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020