ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 5 persons
dot

 

 

 

 ประกาศ  วิทยาลัยการอาชีพพล  เรื่อง  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล  มารายงานตัวทำสัญญาจ้างในการปฏิบัติงาน  ในวันที่  1  ธันวาคม  2566  เวลา  08.30  น.  ณ  งานบุคลากร  วิทยาลัยการอาชีพพล   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง  รายชื่อผุู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่่  ในการประเมินสมรรถนะ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  ประกาศ  วิทยาลัยการอาชีพพล  เรื่อง  เลื่อนการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศ  วิทยาลัยการอาชีพพล  การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ  จำนวน  2  อัตรา  

 

ตั้งแต่วันที่  9 - 15  พฤศจิกายน  2566  เวลา  08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ  วิทยาลัยการ    อาชีพพล  203  หมู่ที่  3  ถนนมิตรภาพ-โคกสี  ตำบลโนนข่า  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  40120 วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566  นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ รองผู้อำนวยการวชิราพร เรียงไธสง  รองผู้อำนวยการวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ รองผู้อำนวยการวรเชษฐ์  วรสุทธิพงษ์ นางสาวอรอุมา พะวังค์ นางสาวณัฐฐินันท์ เจริญผล และนายสุธี ขวาลา เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ และทักษะพื้นฐาน งานประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 33 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ Korat Hall 1 ชั้น 4 เซ็นทรัลโคราช อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

ดูทั้งหมด...

 วันพุธที่ 29 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.30 น  นายจักรี ราชนิล  ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นางวชิราพร เรียงไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นประธานการประชุมคณะครูเวรหญิง  เพื่อซักซ้อมความเข้าใจการรับสมัครและมอบตัว นักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย  อาคารอเนกประสงค์  วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้รองผู้อำนวยการ  นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ , ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ , นางสาวนัยนา กิ่งคำ เข้าร่วมการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ระหว่างวันที่ 19-28 พฤศจิกายน 2566 ณ  โรงแรม The Regent ชะอำบีชรีสอร์ท จังหวัดเพชรบุรี

ดูทั้งหมด...

  วันศุกร์ที่  24  พฤศจิกายน  2566  แผนกวิชาช่างยนต์  โดยคุณครูพงศกร  ภูมิพันธ์  ได้นำนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพ  สาขาเครื่องกล  “ทักษะงานจักรยานยนต์ไฟฟ้า”  ผลการแข่งขัน วิทยาลัยการอาชีพพล ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 เหรียญทอง  ได้เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูทั้งหมด...

  วันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09:30 น.  วิทยาการอาชีพพลได้รับเกียรติจาก ดร.กมล  เรียงไธสง   ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี  มาบรรยายในหัวข้อเรื่องยกระดับคุณภาพการจัดการอาชีวศึกษาสมรรถนะสูง โดยนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู หัวหน้าแผนกวิชา เข้าร่วมฟังบรรยาย  ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

  วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้  นายทินวัฒน์ บุตรมาตร์ หัวหน้าแผนกวิชาช่างกลโรงงาน นายเสกสรร อุทัยอัน หัวหน้าแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน นายอมร  ดอนคูณ ครูประจำแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน และนางสาววริษราภรณ์  ขุ่มด้วง ครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงาน  นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น  การแข่งขันทักษะออกแบบและเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ ระดับปวส. "ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง  ได้เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูทั้งหมด...

  วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นายเอกราช ไชยหงษ์ ครูที่ปรึกษาชมรมดนตรี และนางสาวมณี ชมดี ครูที่ปรึกษาชมรม  To Be  Number one  นำนักเรียนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดร้องเพลง ระดับอาชีวะจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 ณ วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  ผลการแข่งขัน  การประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่งหญิง นางสาวศรินดา นาดี  ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1  ระดับเหรียญทอง ได้เป็นตัวแทนระดับอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เข้าแข่งขันในระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ดูทั้งหมด...

  วันพฤหัสบดี ที่ 23 พฤศจิกายน 2566 เวลา  14.30 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นางเบญจกาญจน์  อึ่งวงษ์  เป็นประธานในพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ มีคณะผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ และลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพล เข้าร่วมพิธี  ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

Www.free-counter-plus.com
 


วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020