ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 6 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารโดมอเนกประสงค์ และอาคารเรียนปฏิบัติการด้วยงานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่

วิทยาลัยการอาชีพพล ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑.  นางสาววริษราภรณ์   ขุ่มด้วง     เลขประจำตัวสอบ  ๒๐๒๐๐๑

๒.  นายชานน             ฝ้ายขาว    เลขประจำตัวสอบ  ๒๐๕๐๐๑  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง เลื่อนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษ  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษ  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายจตุพล รูปเตี้ย ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีฯ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

  วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะครูจากโรงเรียนพลประชานุกูล นำใบสมัครนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพพล มามอบให้กับทางวิทยาลัยโดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นตัวแทนรับมอบ ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

  วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้ปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้าแผนกวิชา และงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเสียงแคน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

 วันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นางวิมลลักษณ์ สายธิปไชย หัวหน้างานวางแผนฯ พร้อมด้วยนายนิรุต มณีมาตย์ หัวหน้างานพัสดุ และนางสาวสุมิตรา เขียวไกร หัวงานการเงิน เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านสื่อระบบ ZOOM Meeting สำนักนโยบายและแผนฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ดูทั้งหมด...

  วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ณ ห้องประชุมดอกคูณ ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

  วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธาน ในการจัดทำแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ในช่วงเช้า) พร้อมทั้งตัวแทนครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ และในช่วงบ่าย ตัวแทนครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

  วันอังคาร ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมทั้งคณะครู ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

  วันศุกร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและนักศึกษา ดำเนินโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

Www.free-counter-plus.com
 


วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020