ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

ระเบียบการบริหารเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษาประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง ระเบียบการแต่งกายและการไว้ทรงผมของนักเรียน นักศึกษา   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล 

เรื่อง การลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง กำหนดวันเปิดและปิด ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันเปิดภาคเรียน  ในวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๕

วันปิดภาคเรียน  ในวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕  วันพฤหัสบดีที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู ให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา ในการสอบปลายภาค ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ดูทั้งหมด...

  วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ แผนกวิชาช่างยนต์ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกับ บริษัท เมืองพลมอเตอร์ไบค์ จำกัด โดยมีนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาช่างยนต์เข้าร่วมการอบรม ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

  วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษาดูงานภายใต้การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ บ้านหนองขาม อำเภออาจสามารถ และวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

ดูทั้งหมด...

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิชัย ลีหล้าน้อย รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีโครงการเชิญวิทยากรร่วมสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง โดยมี นายทวิณ สุภักดี หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ณ. อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

  วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นำโดย นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมออกโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it Center - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มอบถุงทรายช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว (บ้านชัยเจริญ) และองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ (บ้านโนนหอม) จังหวัดขอนแก่น ดำเนินงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ โดย นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมออกโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it Center - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบถุงทรายช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ดำเนินงานโครงการพิเศษและ บริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

 วันศุกร์ที่ ๙ กันยายน ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการ ร่วมรับโล่รางวัลการประเมินกองลูกเสือวิสามัญในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ ระดับอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ วิทยาลัยเทคนิคสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ดูทั้งหมด...

 วันพุธที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๕ นายจักรี  ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นายวัชรดล  เอนอ่อน  หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี  นายจตุพล  รูปเตี้ย  หัวหน้างานพัสดุ เป็นตัวแทน ร่วมกับ นายสราวุธ สุวาหลำ ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัทอินโนเวอชั่นเทคโนโลยี่ จำกัด เข้าร่วมโครงการยกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากร สถานประกอบการ และหน่วยงานองค์การที่เกี่ยวข้องกับการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีสู่คุณภาพมาตรฐาน ณ หอประชุมวิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา

ดูทั้งหมด...

Www.free-counter-plus.com
 


วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020