ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา และสถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักการภารโรง

  ประกาศรายชื่อนักเรียน นักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.และปวส. ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ รอบทั่วไป ประกาศ  วิทยาลัยการอาชีพพล  

เรื่อง  การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งนักการภารโรง พิธีรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 โครงการปฐมนิเทศสมาชิกองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ระดับสถานศึกษา 2565 

ดูทั้งหมด...

 วันพฤหัสบดี ที่ 12 พฤษภาคม 2565

     นางชาญทอง จอห์นสัน รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ประธานในพิธี โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565
เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาได้ทราบแนวทาง การประพฤติปฏิบัติตน ตามระเบียบของวิทยาลัย โดยมี คณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา  ผู้ปกครอง และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมในโครงการครั้งนี้
ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล
ดูทั้งหมด...

 โครงการรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 (รอบทั่วไป)

ดูทั้งหมด...

 การอบรมเชิงปฏิบัติการ Reskill & Upskill การจัดทำรายละเอียดหลักสูตรรายวิชาทวิภาคีและการเขียนแผนฝึกอาชีพ รูปแบบออนไลน์(Google Meet)

ดูทั้งหมด...

 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพแบบ system study (การพัฒนางานตามข้อตกลง PA)

ดูทั้งหมด...

 รายงานผลการแข่งขัน ฮอนด้าประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิง ระดับประเทศ ครั้งที่ ๒๔

ดูทั้งหมด...

 นายจตุพล รูปเตี้ย และ นายอานุภาพ รบไพรินทร์  ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน 
เช่าร่วมอบรมโครงการพัฒนาความรู้และทักษะการสอนภาคปฏิบัติการซ่อมบำรุงชุดฝึก CNC

ดูทั้งหมด...

วิทยาลัยการอาชีพพล ได้รับมอบหมายให้เป็นศูนย์ในการจัดสอบ   V-NET ประจำปีการศึกษา 2564
ระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2565

ดูทั้งหมด...

Www.free-counter-plus.com
 


วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020