google-site-verification=CwiL_Dmtbuodl0dKra0rklljtEzuz-uFBRRAA6OiOHM วิทยาลัยการอาชีพพล
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓
นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล
       พร้อมด้วยคณะผู้บริหารร่วมต้อนรับ นายณรงค์ แผ้วพลสง
เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
          เข้าตรวจเยี่ยม ศาลาไหมไทย และโรงงานต้นแบบถ่ายทอดเทคโนโลยีสิ่งทอนาโน
วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น ตรวจเยี่ยม สาขาวิชาช่างอากาศยาน และเป็นประธานในพิธีเปิดป้าย
สาขาวิชาช่างอากาศยาน ป้ายศูนย์ฝึกอบรมและทดสอบหลักสูตรนายช่างอากาศยานภาคพื้นดิน  
Aircraft Maintenance Engineering and Examination Center
ณ วก.ขอนแก่น จังหวัดขอนแก่นโครงการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และโครงการส่งเสริมวิชาการ(กิจกรรมวันสุนทรภู่) icon


โครงการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และโครงการส่งเสริมวิชาการ (กิจกรรมวันสุนทรภู่) icon


วิทยาลัยการอาชีพพล icon


วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ icon
ดูทั้งหมด...

ดูทั้งหมด...

ดูทั้งหมด...

ดูทั้งหมด...

Www.free-counter-plus.com
 


        
  นายถาวรสิทธิ์  อินทะแสง
ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล
    
(DIRECTOR) 

 
 


|
 วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020