ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันที่ ๑๔ ก.ค. ๒๕๖๐article

แผนกวิชาช่างยนต์ เข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัท ช ทวี จำกัด(มหาชน) และ บริษัท อีซูซุคอนเนค จำกัด

 เมื่อวันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๐article

นางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ นายโกศล เลิศล้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

ในระหว่างวันที่ ๔ – ๗ ก.ค. ๒๕๖๐ article

นายธีรพล สุวรรณรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนายอภิวัฒน์ นาคอก หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตรฯ

วันพฤหัสบดี ที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๐article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

วันที่ ๑ กรกฏาคม ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพพล ดำเนินงานจัดพิธีเปิดโครงการขยายโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ
เพื่อเตรียมความพร้อมสู่ตลาดแรงงาน โครงการ
FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0

วันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐article

นายโกศล เลิศล้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา นำคณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือสามัญ ร่วมเปิดโครงการวันสถาปนาลูกเสือไทย และโครงการรับเตรียมลูกเสือสามัญเข้าประดับแถบ สี ปีการศึกษา ๒๕๖๐ วิทยาลัยการอาชีพพล

จดหมายข่าวarticle

จดหมายข่าววิทยาลัยการอาชีพพล

วันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐article

นางสุประวี สุ่ยหล้า หัวหน้าแผนกวิชาการบัญชี นายวัชรดล เอนอ่อน ครูประจำแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง พร้อมด้วยคณะครู นำนักศึกษาดูงาน ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย โรงไฟฟ้าพลังงานน้ำภาคตะวันออกเฉืองเหนือ จ.ขอนแก่น

วันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ article

นางสาวธันยพร โพธิ์ตา หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ พร้อมด้วย คณะครู นักเรียน แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น

 

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง , เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศ ณ วันที่ ๗ มิ.ย.๒๕๖๐

Page 23/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................