ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เป็นประธานคณะกรรมการ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิพลการปฏิบัติงาน ข้าราชการ และพนักงานราช รอบ 1 ตุลาคม 2560 -31 มีนาคม 2561

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป (สาขาภาษาไทย๑๐๑,สาขาช่างอิเล็กทรอนิกส์และเทคโนโลยีโทรคมนาคม๒๐๗,สาขาคณิตศาสตร์๑๐๔) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค.๒๕๖๑

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สาขาช่างไฟฟ้ากำลัง(๒๐๖) ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มี.ค. ๒๕๖๑

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 09.09 น.article

นนายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพลเป็นประธานในพิธียกเสาเอก เสาโท อาคารเรียนปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

วันที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 11.00 น. article

นางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และนายกิตติภาส นั่งสูงเนิน หัวหน้ากลุ่มงานเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 28 มีนาคม 2561article

เวลา 13.30 น. นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล 

วิทยาลัยการอาชีพพล ดำเนินโครงการFix it center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน article

โดยดำเนินงาน ระหว่างวันที่ 10-25 มีนาคม 2561

การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.)

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสโมสรลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม(ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2561

วันที่ 8 มีนาคม 2561 09.00 น.article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0

Page 18/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................