ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ในระหว่างวันที่ 16-20 กรกฎาคม 2561 article

อ.ทวิณ สุภักดี อ.เบญจกาญจน์ ปักกังพะลัง อ.สายฝน อบมา และ อ.วิจิตตรา หล้าอยู่ เข้าร่วมอบรมงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ระหว่างวันที่ 16 - 19 กรกฎาคม 2561 article

คุณครูสมปรารถนา จงท่วมกลาง เข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศให้แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนระบบทวิภาคี

ระหว่างวันที่ 16-17 กรกฎาคม 2561 article

นายธีรพล สุวรรณรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วยนายสุธี ขวาลา หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 article

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่สนในเข้าร่วมกิจกรมโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561article

คุณครูอภิวัฒน์ นาคอก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพครูช่างยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 article

คุณครู กฤษณะ เสนไสย คุณครูสากล แววไธสง และคุณครูเจษฎาภรณ์ สีสุริยา เข้าร่วมสัมมนาวิชาการอาชีวะ 4.0 ศักยภาพแห่งอนาคต TVET 4.0

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 article

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล ดำเนินโครงการศึกษางานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทโตโยต้าทองรวยสีมา จำกัด สาขาจอหอ จังหวัดนครราชสีมา

ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2561 article

นางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและกำลังคนอาชีวศึกษาสู่อุตสาหกรรมหลักใน EEC และ Supply Chain

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.article

นายสำเร็จ พิมพ์ดีด รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561article

เวลา 15.00 น. นายสำเร็จ พิมพ์ดีด รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธาน ในโครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี

Page 15/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................