ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dotโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ "การแข่งขันจรวจขวดน้ำ"

วันพุธ ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๒.๓๐ น. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ

เนื่องในโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ "การแข่งขันจรวจขวดน้ำ"

 วันอังคาร ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดการแข่งขันจรวดขวดน้ำ เนื่องในโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ สนามฟุตบอล วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ หัวข้อ เทคนิคการผสมเครื่องดื่ม ระดับสากล โดยเชิญท่านวิทยากรร่วมสอน คุณสุภิวัฒน์ เรืองศักดิ์ Owner at pick me café

วันอังคารที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

หัวข้อ เทคนิคการผสมเครื่องดื่ม ระดับสากล โดยเชิญท่านวิทยากรร่วมสอน คุณสุภิวัฒน์ เรืองศักดิ์ Owner at pick me café

ณ ห้องประชุมดอกคูณ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปี ๒๕๖๕

วันอังคาร ที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น.

นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานกล่าวเปิดพิธี

โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมการอบรม

ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

กิจกรรมการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ

วันจันทร์ที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ได้จัดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการ ผ่านโปรแกรม Kahoot

เนื่องในโครงการสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ระหว่างวันที่ ๑๕ - ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๕

โดยมี คณะผู้บริหาร ครู นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 87/131
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................