ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dot

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่เข้ารับการประเมิน ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่กลุ่มงานโครงการเกษตรชีววิถีอย่างยั่งยืน จำนวน 1 อัตรา และ ตำแหน่ง ยามรักษาการณ์ จำนวน 1 อัตรา

 

ตั้งแต่วันที่ 5 - 9 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.30 น. - 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ วิทยาลัยการอาชีพพล 203 หมู่ที่ 3 ถนนมิตรภาพ-โคกสี ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น 40120 ประกาศ  วิทยาลัยการอาชีพพล  เรื่อง  ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ทั้งนี้  ให้ผู้ที่มีรายชื่อตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล  มารายงานตัวทำสัญญาจ้างในการปฏิบัติงาน  ในวันที่  1  ธันวาคม  2566  เวลา  08.30  น.  ณ  งานบุคลากร  วิทยาลัยการอาชีพพล   ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง  รายชื่อผุู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ  กำหนดวัน  เวลา  สถานที่่  ในการประเมินสมรรถนะ  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายพัฒนากิจการ นักเรียน นักศึกษา โดย งานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา จัดโครงการเข้าค่ายพัฒนาและส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม น้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2567 ได้รับเกียรติจาก    ดร.นันทนา มวลเมืองสอง หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด โรงพยาบาลพล บรรยายหัวข้อเรื่อง สุขภาพอนามัยของนักเรียน นักศึกษา (ภาวะโรคซึมเศร้า) และการบำบัดยาเสพติด (สาธารณสุขโรงพยาบาลพล) และ ร.ต.ท.สายัณห์ แคนติ สถานีตำรวจภูธรอำเภอพล บรรยายหัวข้อเรื่อง ปัญหาด้านเหตุร้าย ภัยคุกคาม และอาชญากรรม การทะเลาะวิวาท และยาเสพติด ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา และโครงการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา 2567  พร้อมบรรยายจุดประกายสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนสายอาชีพ ซึ่งมีผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา คณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมโครงการในครั้งนี้  ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการประชุมชี้แจงแนวทางและนโยบายการดำเนินงาน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1/2567 ให้เป็นไปตามกรอบและทิศทางเดียวกัน ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล ได้รับมอบหมายจาก นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ให้เดินทางไปราชการเพื่อเข้าร่วมการแข่งขัน โครงการแข่งขันรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าดัดแปลงเพื่อธุรกิจแห่งอนาคต ครั้งที่ 3 ณ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี จังหวัดกรุงเทพมหานคร ประเภท สถาบันการศึกษา  ในนามทีม S13 ขุนพล EV Racing Team นำโดย นายวิรัช สุดน้อย หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ นายพงศกร ภูมิพันธ์ หัวหน้างานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ นายณัฐนนท์ พยมหล นักเรียนระดับ ปวส.1 นายวรพล ปะติปะ นักศึกษาระดับ ปวส.2 นายสรศักดิ์ ประเข นักศึกษาระดับ ปวส.2 นายอมรเทพ สาณีย์ นักศึกษาระดับ ปวส.2 และนายพัชรพล ศรีตัง นักศึกษาระดับ ปวส.2

ดูทั้งหมด...

นายจักรี  ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการพิจารณาการพ้นสภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา เนื่องจากผลการเรียนไม่ถึงเกณฑ์ ประจำปีการศึกษา 2566 และการจัดทำแผนการเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2567 และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2567 ประจำปีการศึกษา 2567 ในวันที่ 7 พฤษภาคม  2567 ณ  ห้องประชุมละเลิงหวาย  วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ 2567 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการและศึกษาดูงาน กล่าวรายงานดำเนินงาน โดยนางวชิราพร เรียงไธสง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ได้รับเกียรติจากวิทยากร นางสาวฐิติรัตน์ มาสาระ ตำแหน่งนิติกรปฏิบัติ และนายฐณวัฒน์ กลิ่นน้อย ตำแหน่งพนักงานบริหารทั่วไป (ด้านกฎหมาย) จากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา อบรมเรื่องระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ และนางสาวรัตนาภรณ์ จันทนา ครู วิทยาลัยอาชีวศึกษามหาสารคาม วิทยากรบรรยายการดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา

ดูทั้งหมด...

นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันจัดโครงการสืบสานประเพณีไทย กิจกรรมสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ ประจำปี 2567  ประกอบด้วยกิจกรรม  สรงน้ำพระ ,รดน้ำขอพร ,กีฬาพื้นบ้านสานสัมพันธ์ น้องพี่ ชาววิทยาลัยการอาชีพพล  เพื่อเสริมสิริมงคล ในวันที่พฤหัสบดีที่ 4 เมษายน 2567 ณ บริเวณโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

 งานทะเบียน ฝ่ายบริหารทรัพยากร  จัดโครงการรับรายงานและมอบตัวนักเรียน-นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2567 (รอบทั่วไป)  โดยนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นางวชิราพร เรียง ไธสง รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารทรัพยากร และคณะผู้บริหาร  คณะครู ร่วมต้อนรับผู้ปกครอง นักเรียน นักศึกษา ที่มารายงานตัวในวันพุธที่ 3 เมษายน 2567 ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ดูทั้งหมด...

Www.free-counter-plus.com
 


วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020