ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 5 persons
dotโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพุธที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐น.- ๑๖.๓๐ น. นายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ โดยมีนางธันยพร โพธิ์ตา หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เป็นผู้กล่าวรายงาน มีหัวหน้าแผนกวิชาทั้ง ๘ แผนกวิชาร่วมพิธีเปิด ในการนี้ได้รับเกียรติจาก นายภุชงค์ ปาระคะ ตำแหน่ง ผู้จัดการสำนักงานบริการลูกค้า บ้านไผ่ บริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน) สังกัด กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (DE) เป็นวิทยากรในการบรรยายตามโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอนเรื่อง "เทคโนโลยีการสื่อสารในปัจจุบันและอนาคต" ณ ห้องประชุมดอกคูณ ชั้น ๒ อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC)

 วันอังคารที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้ นายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ นายยงยุทธ สุทธิชาติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ในโครงการนิเทศ ติดตาม ประเมินผลและพัฒนาการจัดการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center ) ประจำปี ๒๕๖๕

วันอาทิตย์ที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ ร่วมให้กำลังใจ คณะครู นักเรียน นักศึกษา ตามแผนกวิชาต่าง ๆ ที่ออกให้บริการ

เนื่องในโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center ) ประจำปี ๒๕๖๕

ณ วัดศรีหงษ์ทอง บ้านหนองบัว อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

โครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปี ๒๕๖๕

วันเสาร์ที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.

นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้าง เพื่อชุมชน (Fix it center) ประจำปี ๒๕๖๕

โดยมีนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรเข้าร่วมพิธี

 

ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโสกนกเต็น อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น.

นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและฝึกอาชีพ ระดับชั้น ปวส. ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

โดยมี นายวัชรดล เอนอ่อน ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้กล่าวรายงาน
ณ อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล
Page 85/131
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................