ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 5 persons
dotโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (แผนกวิชาช่างยนต์)

  วันพุธที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๕ แผนกวิชาช่างยนต์ดำเนินโครงการขับขี่ปลอดภัย สร้างวินัยจราจร ในสถานศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกับ บริษัท เมืองพลมอเตอร์ไบค์ จำกัด โดยมีนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการบัญชี และแผนกวิชาช่างยนต์เข้าร่วมการอบรม ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการศึกษาดูงาน ศูนย์บ่มเพาะผู้ฝึกประกอบการอาชีพศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕

  วันอังคารที่ ๒๐ กันยายน ๒๕๖๕ งานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ นำคณะครูและนักเรียน นักศึกษาดูงานภายใต้การดำเนินงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ บ้านหนองขาม อำเภออาจสามารถ และวิทยาลัยการอาชีพโพนทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด

โครงการเชิญวิทยากรร่วมสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง

  วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายสิทธิชัย ลีหล้าน้อย รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีโครงการเชิญวิทยากรร่วมสอนแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง โดยมี นายทวิณ สุภักดี หัวหน้าแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะครูและบุคลากรเข้าร่วมโครงการ ณ. อาคารโดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it Center - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มอบถุงทรายช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม

  วันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ นำโดย นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมออกโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it Center - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ มอบถุงทรายช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพล องค์การบริหารส่วนตำบลเก่างิ้ว (บ้านชัยเจริญ) และองค์การบริหารส่วนตำบลเพ็กใหญ่ (บ้านโนนหอม) จังหวัดขอนแก่น ดำเนินงานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it Center - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบถุงทรายช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม

วันอังคารที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๖๕ โดย นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล คณะผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน นักศึกษา ร่วมออกโครงการบูรณาการการพัฒนาทักษะทางวิชาชีพกับการเสริมสร้างคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียนอาชีวศึกษา (Fix it Center - จิตอาสา) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ มอบถุงทรายช่วยเหลือพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วม ณ องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ดำเนินงานโครงการพิเศษและ บริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 79/127
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................