ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 13 persons
dotโครงการประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ นายจักรี ราชนิล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูที่ปรึกษา เนื่องด้วยงานที่ปรึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษาเชิญประชุมครูที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานตามโครงการ ประชุมผู้ปกครองและผู้ปกครองเครือข่าย ในวันเสาร์ ที่ ๑๙ พฤศจิกายนนี้ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นสถานศึกษาขนาดกลาง

  วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย วิทยาลัยการอาชีพพล เข้ารับการประเมินองค์การมาตรฐานดีเด่นสถานศึกษาขนาดกลาง ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ จังหวัดขอนแก่น

การประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันพุธ ที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการ การจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์และสาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์ ระดับอาชีวศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีคณะผู้บริหาร และคณะครู เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๓.๔๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในโครงการจัดประชุมวิชาการองค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศ ระดับสถานศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการฯ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

เยี่ยมชมการแข่งขั้นทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ ของแต่ละแผนกวิชา

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล คณะผู้บริหาร คณะครู และหัวหน้าแผนกวิชา เยี่ยมชมการแข่งขั้นทักษะพื้นฐานและทักษะวิชาชีพ ของแต่ละแผนกวิชา เพื่อคัดเลือกตัวแทนนักเรียน นักศึกษา เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันทักษะฯในระดับ อาชีวศึกษาจังหวัด ต่อไป

Page 76/131
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................