ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 13 persons
dotการสอบ V-Net ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ชดเชยรอบเช้าของวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ รอบเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)

  วันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นางพรปภัทร สุวรรณธร ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ให้กำลังใจ นักเรียนที่ทำการสอบ V-Net ด้วยระบบดิจิทัล ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ (ชดเชยรอบเช้าของวันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ รอบเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น.)

โครงการประเมินมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นรอบกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 วันอังคาร ที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐ น. นายบันลือศักดิ์ มานาดี ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคชุมแพ เป็นประธานกรรมการโครงการประเมินมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญและผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่นรอบกลุ่มจังหวัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายจตุพล  รูปเตี้ย ครูชำนาญการปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้กล่าวรายงานพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาลูกเสือร่วมต้อนรับ คณะกรรมการประเมินมาตรฐานกองลูกเสือวิสามัญ ณ อาคารอเนกประสงค์ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันอาทิตย์ที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น.ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้ตรวจเยี่ยม คณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามสอบ วิทยาลัยการอาชีพพล ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียน ระดับ ปวช.๓ ที่เข้าทดสอบในครั้งนี้

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐ น.ว่าที่พันตรีวาทิต พิมพะนิตย์ รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ๓ ได้ตรวจเยี่ยม คณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามสอบ วิทยาลัยการอาชีพพล ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียน ระดับ ปวช.๓ ที่เข้าทดสอบในครั้งนี้

การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา (V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันที่ ๒๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้ตรวจเยี่ยม คณะกรรมการดำเนินงานการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา ( V-NET) ด้วยระบบดิจิทัล (Digital Testing) ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ณ สนามสอบ วิทยาลัยการอาชีพพล ในระหว่างวันที่ ๒๑-๒๒ มกราคม ๒๕๖๖ พร้อมทั้งร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียน ระดับ ปวช.๓ ที่เข้าทดสอบในครั้งนี้

Page 65/127
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................