ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 5 persons
dotแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังได้นำนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

  วันพฤหัสบดี ที่ ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังได้นำนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามที่กลุ่มพลังงานและกิจกรรม ๕ ส. ฝ่ายบริหารทรัพยากร ดำเนินงานตามโครงการเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา ได้จัดเวรของแต่ละแผนกวิชา ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน“การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล “ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

  วันพุธ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รักษาการณ์ในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน“การผลิตชิ้นส่วนด้วยเครื่องมือกล “ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาช่างกลโรงงาน

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานร่วมกับแผนกวิชา ออกแนะแนวศึกษาต่อ

  วันพุธ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ งานแนะแนวอาชีพและจัดหางานร่วมกับแผนกวิชา ออกแนะแนวศึกษาต่อ ณ โรงเรียนวังไม้แดงพิทยาคม ต.โนนเพ็ด อ.ประทาย จ.นครราชสีมา

การสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาการตลาด

 วันพุธ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วย นางสาวรัตนาภรณ์ แดงน้อย หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ร่วมให้กำลังใจ นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาการตลาด ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

แผนกวิชาการโรงแรมและแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้นำนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย

 วันพุธ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แผนกวิชาการโรงแรมและแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ได้นำนักเรียน นักศึกษา ดำเนินกิจกรรม ๕ ส. ได้แก่ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ และสร้างนิสัย ดำเนินการเสร็จสิ้น ตามที่กลุ่มพลังงานและกิจกรรม ๕ ส. ฝ่ายบริหารทรัพยากร ดำเนินงานตามโครงการเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสถานศึกษา ได้จัดเวรของแต่ละแผนกวิชา ณ บริเวณแผนกวิชาการโรงแรม และ บริเวณแผนกวิชาช่างกลโรงงาน วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 62/131
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................