ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 11 persons
dotโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันพฤหัสบดี ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๘.๓๐ น. นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เป็นประธาน เปิดโครงการประกวดโครงงานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ ๒๓

  วันอังคาร ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มงานรักษาดินแดนรายงานการฝึกภาคสนามนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ (ชาย) รายงานการฝึกในวันที่ ๓ โดยมีผกท.ประดิษฐ์ แดงกลาง เป็นครูผู้ควบคุมและดูแลตลอดห้วงของการฝึก ณ ศูนย์ฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มลฑลทหารบกที่ ๒๓

พิธีเปิดการฝึกภาคสนามและสถานีทดสอบกำลังใจ ๑๓ สถานี

  วันจันทร์ ที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ กลุ่มงานรักษาดินแดนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาได้นำนักศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ ๓ ชายเข้ารับการฝึกภาคสนามระยะเวลา ๕ วันโดยมีพิธีเปิดการฝึกภาคสนามและสถานีทดสอบกำลังใจ ๑๓ สถานีโดยมี ผกท.ประดิษฐ์ แดงกลาง เป็นผู้ควบคุมดูแลชั้นปีที่ ๒

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของนักศึกษา ในการซ่อมแซมรถยนต์

 วันพุธ ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล ได้ให้ความช่วยเหลือผู้ปกครองของนักศึกษา ในการซ่อมแซมรถยนต์ โดยผู้ปกครองได้มอบอุปกรณ์ทำความสะอาดให้กับแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล เพื่อเป็นการขอบคุณทางแผนกในการตรวจซ่อมรถยนต์ของผู้ปกครองจนสามารถใช้งานได้ปกติ

บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เข้าประชาสัมพันธ์ แนะแนวการทำงานและแนะนำองค์กร

  วันอังคาร ที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๓๐ น. บริษัท ฟู้ดแลนด์ ซุปเปอร์มาร์เก็ต เข้าประชาสัมพันธ์ แนะแนวการทำงานและแนะนำองค์กร โดยมีนักเรียน ระดับชั้น ปวช.๒ ทุกแผนกวิชา เข้ารับฟังการบรรยาย ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 61/126
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................