ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dotเข้าไหว้สักการะ พระพุทธรูป , องค์พระวิษณุกรรม , พระภูมิเจ้าที่ เนื่องด้วยผลงาน "เครื่องคัดข้าวเปลือกพลังงานแสงอาทิตย์"

  วันพุธ ที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง และงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เข้าไหว้สักการะ พระพุทธรูป , องค์พระวิษณุกรรม , พระภูมิเจ้าที่

โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียน นักศึกษา แผนกการโรงแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันอังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๓๐-๑๗.๐๐ น. แผนกวิชาการโรงแรม ได้เชิญวิทยากรร่วมสอน คุณวชิร ไชยบุตร ตำแหน่ง Banquet operations manager โรงแรม พูลแมน ขอนแก่น ราชาออคิด ได้มาเป็นวิทยากรร่วมสอนกับแผนกวิชาการโรงแรม เนื่องใน โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียน นักศึกษา แผนกการโรงแรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในหัวข้อ “การบริการอาหารและเครื่องดื่ม มารยาทการรับประทานอาหารแบบตะวันตก” ณ โดมเอนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ตัวแทนคณะครูวิทยาลัยการอาชีพพล ได้ออกฝึกสอนหลักสูตรระยะสั้น ณ โรงเรียนโนนข่า

 วันอังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตัวแทนคณะครูวิทยาลัยการอาชีพพล ได้ออกฝึกสอนหลักสูตรระยะสั้น โดยแต่ละแผนกวิชาออกฝึกระยะสั้น ดังนี้

๑. แผนกวิชาช่างยนต์ รายวิชางานบริการรถจักยานยนต์
๒. แผนกวิชา ช่างกลโรงงาน รายวิชางานเชื่อมและโลหะแผ่นเบื้องต้น
๓. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง รายวิชาการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า...
โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน “ทักษะการขายและการบริการหลังการขาย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาการตลาด”

  วันอังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน “ทักษะการขายและการบริการหลังการขาย ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาการตลาด”

“โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียน นักศึกษา โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาการโรงแรม”

  วันอังคาร ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิด “โครงการพัฒนาบุคลิกภาพ นักเรียน นักศึกษา โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ แผนกวิชาการโรงแรม”

Page 60/127
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................