ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 6 persons
dotรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

  วันเสาร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับ ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษา พร้อมให้กำลังใจคณะครู บุคลากรทางการศึกษา ปฏิบัติหน้าที่รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

การแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรอบการประเมินให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์

  วันเสาร์ ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ บรรยากาศในช่วงเช้าของการแข่งขันสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในรอบการประเมินให้คะแนนสิ่งประดิษฐ์ โดยคณะกรรมการประเมิน ในด้านความเหมาะสมของการออกแบบ ด้านการเลือกใช้วัสดุ และคุณค่าของผลงาน ณ ศูนย์การค้า เซียร์รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

แผนกวิชาการโรงแรม , แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ , แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง และแผนกวิชาช่างยนต์ ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันศุกร ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ - ๑๑.๐๐ น. ครู รัตนาภรณ์ แดงน้อย หัวหน้างานวัดผลและประเมินผล ให้กำลังใจ นักศึกษา แผนกวิชาการโรงแรม , แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ , แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง , แผนกวิชาช่างยนต์ , แผนกวิชาช่างกล , แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาการบัญชี ในการสอบมาตรฐานวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

พิธีประกาศความสำเร็จการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ (New S-Curve) สาขาวิชาช่างอากาศยาน และงานเปิดบ้านอาชีพ Open House 2023

  วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ คณะผู้บริหาร วิทยาลัยการอาชีพพล นำโดยว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ , นายจตุพล รูปเตี้ย ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยคณะครู เข้าร่วมพิธีประกาศความสำเร็จการจัดการศึกษาอาชีวศึกษาพันธุ์ใหม่ (New S-Curve) สาขาวิชาช่างอากาศยาน และงานเปิดบ้านอาชีพ Open House 2023

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

 วันศุกร์ ที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เวลา ๑๒.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มาเยี่ยมชมและให้กำลังใจกับนักศึกษาที่เข้าร่วมสุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา การประกวด/ประเมินสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ระดับชาติ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายทวิณ สุภักดี และนายชานน ฝ้ายขาว เป็นครูที่ปรึกษาสิ่งประดิษฐ์ ณ ศูนย์การค้า เซียร์รังสิต อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี

 

Page 60/131
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................