ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 4 persons
dotเข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านสื่อระบบ ZOOM Meeting

 วันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นางวิมลลักษณ์ สายธิปไชย หัวหน้างานวางแผนฯ พร้อมด้วยนายนิรุต มณีมาตย์ หัวหน้างานพัสดุ และนางสาวสุมิตรา เขียวไกร หัวงานการเงิน เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านสื่อระบบ ZOOM Meeting สำนักนโยบายและแผนฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันศุกร์ ที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน โครงการพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ณ ห้องประชุมดอกคูณ ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพล

การจัดทำแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

  วันพุธ ที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธาน ในการจัดทำแผนการเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ (ในช่วงเช้า) พร้อมทั้งตัวแทนครูประจำแผนกวิชาช่างยนต์ และในช่วงบ่าย ตัวแทนครูประจำแผนกวิชาช่างกลโรงงานและแผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพล

การพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันอังคาร ที่ ๗ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๔.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการพิจารณาอนุมัติผลการเรียน ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕ พร้อมทั้งคณะครู ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย อาคารอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันศุกร์ ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครู นักเรียนและนักศึกษา ดำเนินโครงการเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรมและประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ในระหว่างวันที่ ๓ - ๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราว วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 49/127
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................