ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 11 persons
dotการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ งปม.๖๖ ตำแหน่งครูพิเศษ

  วันอังคาร ที่ ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. คณะผู้บริหาร ได้ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงาน ครั้งที่ ๑ งปม.๖๖ ตำแหน่งครูพิเศษ ณ ห้องประชุมเสียงแคน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพล

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  วันพฤหัสบดี ที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ โดยมีนายจตุพล รูปเตี้ย ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา แขกผู้มีเกียรติ ตลอดจนผู้ปกครองนักเรียน นักศึกษา ร่วมพิธีฯ ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

คณะครูจากโรงเรียนพลประชานุกูล นำใบสมัครนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพพล มามอบให้กับทางวิทยาลัย

  วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ คณะครูจากโรงเรียนพลประชานุกูล นำใบสมัครนักเรียนที่ประสงค์จะเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการอาชีพพล มามอบให้กับทางวิทยาลัยโดยมี ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการเป็นตัวแทนรับมอบ ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

การประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้ปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕

  วันอังคาร ที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการประเมินผลงานวิจัยในชั้นเรียนของครูผู้ปฏิบัติหน้าที่สอน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๕ โดยมีรองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ หัวหน้าแผนกวิชา และงานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ เข้าร่วมการประเมินในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเสียงแคน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพล

เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านสื่อระบบ ZOOM Meeting

 วันจันทร์ ที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นางวิมลลักษณ์ สายธิปไชย หัวหน้างานวางแผนฯ พร้อมด้วยนายนิรุต มณีมาตย์ หัวหน้างานพัสดุ และนางสาวสุมิตรา เขียวไกร หัวงานการเงิน เข้าร่วมการประชุมเร่งรัดติดตามการเบิกจ่ายและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ผ่านสื่อระบบ ZOOM Meeting สำนักนโยบายและแผนฯ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

Page 47/126
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................