ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 11 persons
dotลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

  วันศุกร์ ที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางพรปภัทร สุวรรณธร ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ,นายจตุพล รูปเตี้ย ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร,นายวัชรดล เอนอ่อน หัวหน้างาน ระบบทวิภาคี,นายสุธี ขวาลา หัวหน้างานความร่วมมือและนางสาวอชิรญาณ์ หมวกรัศมี เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น

ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด (สาขาพล)

  วันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ น. นายจตุพล รูปเตี้ย ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนายอภิวัฒน์ นาคอก หัวหน้าแผนกช่างยนต์,คณะครูแผนกช่างยนต์ ,นายวัชรดล เอนอ่อน หัวหน้างานระบบทวิภาคี,นายสุธี ขวาลา หัวหน้างานความร่วมมือ,นางสาวอชิรญาณ์ หมวกรัศมี เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับ บริษัท มิตซูขอนแก่นยนต์ไพบูลย์ จำกัด (สาขาพล)

ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท โตโยต้าทองรวยสีมา จำกัด (สาขาบัวใหญ่)

  วันพุธ ที่ ๒๙ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๐๙.๓๐ น. นายจตุพล รูปเตี้ย ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร พร้อมด้วยนายอภิวัฒน์ นาคอก หัวหน้าแผนกช่างยนต์ พร้อมทั้งคณะครูแผนกช่างยนต์ ,นายวัชรดล เอนอ่อน หัวหน้างานระบบทวิภาคี,นายสุธี ขวาลา หัวหน้างานความร่วมมือ และนางสาวอชิรญาณ์ หมวกรัศมี เจ้าหน้าที่งานความร่วมมือ ได้ลงนามความร่วมมือ (MOU) กับบริษัท โตโยต้าทองรวยสีมา จำกัด (สาขาบัวใหญ่)

ประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

  วันอังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นางสาวจีรวรรณ สุดเฉลียว หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน พร้อมด้วยนางสาวกุลธิดา เทียมสกุล จนท.งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ได้รับมอบหมายจากนายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ให้เข้าร่วมงานประชุมสัมมนาผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร

การจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ และได้แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน

  วันที่อังคาร ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ได้เป็นประธานในการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ และได้แจ้งแนวปฏิบัติในการจัดทำตารางเรียน ตารางสอน ณ ห้องประชุมดอกคูณ อาคารวิทยบริการ

Page 46/127
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................