ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dotร่วมรับชม การถ่ายทอดสด การประชุมสร้างความเข้าใจหลักการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี

  วันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ หัวหน้าแผนกวิชา หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ร่วมรับชม การถ่ายทอดสด การประชุมสร้างความเข้าใจหลักการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ โดยมี ว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา เป็นประธานในพิธีเปิด

โครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา โครงการประชุมผู้ปกครอง และผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

  วันอังคาร ที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพลเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา โครงการประชุมผู้ปกครอง และผู้ปกครองเครือข่าย ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ โดยมีนางสาวจีรวรรณ สุดเฉลียว หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางานเป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ผู้ปกครองและนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ อาคารโรงอาหาร วิทยาลัยการอาชีพพล

เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและพัสดุเพื่อเตรียมรับการตรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖

  วันจันทร์ ที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล และนางสาวสุมิตรา เขียวไกร หัวหน้างานการเงิน เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการเงิน การคลังและพัสดุเพื่อเตรียมรับการตรวจ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี โดยมีว่าที่ร้อยตรี ธนุ วงษ์จินดา เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เปิดประธานเปิดโครงการฯ มีผู้บริหารระดับสูง สอศ. ผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษา และผู้บริหารสถานศึกษาภาครัฐทั่วประเทศเข้าร่วมการประชุม

เข้าร่วมโครงการ SCI Open House สำหรับสถานศึกษาษา MOU ร่วมกับ บริษัท สยามคอมเพสเซอร อุตสาหกรรม จำกัด

  ระหว่างวันที่ ๔ - ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายทวิณ สุภักดี พร้อมด้วยนายเอกราช ไชยหงษ์ ครูประจำแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ได้เข้าร่วมโครงการ SCI Open House สำหรับสถานศึกษาษา MOU ร่วมกับ บริษัท สยามคอมเพสเซอร อุตสาหกรรม จำกัด ณ นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

เข้าร่วมประชุม รับฟังนโยบายการรับสมัครและการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

  วันพุธ ที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสมรรถชัย สุดน้อย ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษาได้เข้าร่วมประชุม รับฟังนโยบายการรับสมัครและการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

Page 45/131
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................