ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 8 persons
dotการประชุมเพื่อรับทราบนโยบายแนวปฏิบัติ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน ๕ ท่าน

  วันพฤหัสบดี ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบนโยบายแนวปฏิบัติ ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๖ พร้อมทั้งร่วมแสดงความยินดีต้อนรับนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู จำนวน ๕ ท่าน ณ ห้องประชุมดอกคูณ ตึกวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพล 

วิทยาลัยการอาชีพพล ได้ทำการประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย

  วันอังคาร ที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๐๐ น. วิทยาลัยการอาชีพพล ได้ทำการประเมินและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วย โดยคณะกรรมการประเมิน และมีคณะผู้บริหารเข้าร่วมการประเมินให้คำแนะนำในการพัฒนาตน พัฒนางานด้านวิชาชีพครู ณ ห้องประชุมเสียงแคน อาคารวิทยบริการและห้องสมุด

การฝึกทบทวนและพัฒนาสัมพันธ์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๖

  "การฝึกทบทวนและพัฒนาสัมพันธ์ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปี ๒๕๖๖" วันที่ ๑๑ - ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายสมรรถชัยสุดน้อย ผู้ช่วยงานกิจกรรม ได้เข้ารับการฝึกทบทวนหน้าที่ของผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหารมณฑลทหารบกที่ ๒๓ จัดชุดครูฝึก ในการฝึกทบทวนผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ เพื่อให้บุคคลากรที่มีหน้าที่โดยตรงในการปกครอง และการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร ในสถานศึกษาวิชาทหารได้รับความรู้ตามตำแหน่งหน้าที่ ในการควบคุมและกำกับดูแลนักศึกษาวิชาทหารให้อยู่ในระเบียบวินัย แบบธรรมเนียม ตลอดจนงานด้านธุรการอื่นๆ ที่เกี่ยวกับกิจการนักศึกษาวิชาทหาร ตามที่กองทัพบกกำหนด

ประชุมครูผู้สอนรายวิชาลูกเสือวิสามัญ ๑ เพื่อเตรียมพร้อมการสอนรายวิชาลูกเสือวิสามัญ

  วันศุกร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมประชุมครูผู้สอนรายวิชาลูกเสือวิสามัญ ๑ เพื่อเตรียมพร้อมการสอนรายวิชาลูกเสือวิสามัญ ณ ห้องประชุมฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล

คณะกรรมการดำเนินงานชุดเฉพาะกิจได้ดำเนินงานแจกชุดให้กับนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

  วันศุกร์ ที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖ คณะกรรมการดำเนินงานชุดเฉพาะกิจได้ดำเนินงานแจกชุดให้กับนักเรียนนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 40/127
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................