ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 5 persons
dotประชุมคณะกรรมการภาคี 4 ฝ่าย

 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการ ภาคี 4 ฝ่าย ในการดำเนินนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ผู้แทนครู ผู้แทนผู้ปกครอง ผู้แทนชุมชุม ผู้แทนนักเรียน ร่วมประชุมพิจารณาร่วมกัน ในวันพุธที่ 27 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับคุณภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและการรายงานผลการฝึกตามแบบฟอร์ม สผ.1-สผ.5

 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการยกระดับคุณภาพบุคลากรในการปฏิบัติงานตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุและการรายงานผลการฝึกตามแบบฟอร์ม สผ.1-สผ.5 เพื่อนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน โดย นางสาวนัยนา กิ่งคำ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ  โดยได้รับเกียรติ จาก นายสมนึก นิลพันธุ์ นักวิชาการอิสระ เป็นวิทยากรให้ความรู้ มีคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้ารับการการอบรม ในระหว่างวันที่ 25 - 26 มีนาคม  2567  ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น นำโดย นายจักรี  ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร  ครู นักเรียน นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ ร่วมต้อนรับ ดร.นิติ นาชิต  รองเลขาธิการสภาการศึกษา  ประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา  ประจำปีการศึกษา 2566  ในวันศุกร์ที่ 22  มีนาคม 2567  ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ประธานในพิธีเปิดโครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 โดยนางสาวณัฐฐินันท์ เจริญผล หัวหน้างานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การดำเนินงาน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้สำเร็จการศึกษา  เข้าร่วมโครงการฯ ในวันพุธที่ 20 มีนาคม 2567 ณ  โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

ประชุมบุคลากร ประจำเดือน มีนาคม 2567 เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ประธานการประชุมบุคลากร  ประจำเดือน  มีนาคม  2567  เพื่อวางแผนเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา  2566 และรับทราบแนวทาง/นโยบายในการดำเนินงานภายในสถานศึกษาให้เป็นไปตามกรอบและทิศทางเดียวกัน ในวันอังคารที่ 19 มีนาคม 2567  ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 4/127
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................