ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 8 persons
dotการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

  วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายจักรี ราชนิล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ดำเนินการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง สอบภาคทฤษฎี (ช่วงเช้า) และ สอบสัมภาษณ์ (ช่วงบ่าย) ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพล

วันงดสูบบุหรี่โลก

  วันพุธ ที่ 31 พฤษภาคม 2566 คณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล จัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ ในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อเป็นการรณรงค์ต่อต้าน และการลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ ซึ่งมีผลเสียต่อสุขภาพผู้ที่สูบ รวมถึงผู้ใกล้ชิดด้วย 

ารประชุมหัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566

  วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เป็นประธานในการประชุมหัวหน้างานและหัวหน้ากลุ่มงาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานต่างๆ ประจำภาคเรียนที่ 1/2566 ณ ห้องฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล

การประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน

  วันอังคาร ที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 10.30 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งคณะกรรมการการประเมิน เพื่อชี้แจงแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งแม่บ้าน ณ ห้องประชุมดอกคูณ อาคารวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพพล

การสรรหาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยการสอบสัมภาษณ์

  วันจันทร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาขีพพล พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร ดำเนินการสรรหาคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ โดยการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 36/126
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................