ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 7 persons
dotร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แนวใหม่ ปีการศึกษา 2566

  วันที่ 4 กรกฎาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยนายจตุพล รูปเตี้ย ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ การจัดการศึกษาเรียนร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษา และมัธยมศึกษาตอนปลาย (ทวิศึกษา) แนวใหม่ ปีการศึกษา 2566 ระหว่าง สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่นกับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ณ วิทยาลัยการอาชีพบ้านไผ่ ในการเข้าร่วมครั้งนี้วิทยาลัยการอาชีพพลเข้าร่วมกลุ่มความร่วมมือและการจัดการศึกษาระบบทวิภาคี ของสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น เพื่อยกระดับการจัดการเรียนการสอนด้านทวิภาคีให้มีคุณภาพตามนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาต่อไป

เข้าร่วมพิธีปิด โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566

  วันศุกร์ ที่ 30 มิถุนายน 2566 เวลา 13:30 น นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยนายสุนทร จันทะสี หัวหน้างานโครงการพิเศษและบริการชุมชน เข้าร่วมพิธีปิด โครงการดำเนินงานชุมชนยั่งยืน เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจร ตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยสถานีตำรวจภูธรพล ณ บ้านหญ้าคา ตำบลเมืองพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านหลักสูตร ทะเบียน วัดผลและประเมินผลของเจ้าหน้าที่สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

  วันที่ 29 - 30 มิถุนายน 2566 งานทะเบียน งานพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน และงานวัดผลและประเมินผล วิทยาลัยการอาชีพพล เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ด้านหลักสูตร ทะเบียน วัดผลและประเมินผลของเจ้าหน้าที่สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ผ่านระบบออนไลน์เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงาน ในการใช้งานระบบ ศธ.02 ออนไลน์ ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพล

ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ประชุมคณะกรรมการ เพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการส่งเสริมวิชาการ กิจกรรมวันสุนทรภู่และวันภาษาไทย ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมเสียงแคน วิทยาลัยการอาชีพพล

การประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565)

  วันพฤหัสบดี ที่ 29 มิถุนายน 2566 วิทยาลัยการอาชีพพล เข้ารับการประเมินศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2566 (รอบการประเมินปีการศึกษา 2565) นำโดยนายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมิน โดยมี ดร.บรรจง พลขันธ์ เป็นประธานกรรมการการประเมิน พร้อมคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล 

Page 31/127
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................