ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dotโครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาคหกรรม รายวิชา การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาคหกรรม รายวิชา การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน โดยมีคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ดำเนินงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงมน อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

โครงการกิจกรรมส่งเสริมวิชาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์

  วันศุกร์ ที่ 18 สิงหาคม 2566 เวลา 13:30 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานเปิดโครงการกิจกรรมส่งเสริมวิชาการสัปดาห์วิทยาศาสตร์ โดยมีนางปรียาภรณ์ อบมา หัวหน้าแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ กล่าวรายงานในการจัดโครงการครั้งนี้ พร้อมคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ ทั้งนี้มีการจัดโครงการหารายได้ระหว่างเรียน โดยงานส่งเสริมผลิตผลการค้าและการประกอบธุรกิจ ทั้ง 8 แผนกวิชา ร่วมจัดโครงการฯ 8 ธุรกิจ ได้รับความสนใจจาก คณะผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษา ตลอดนักเรียนนักศึกษา ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

 ระหว่างวันที่ 17 - 18 สิงหาคม 2566 นายพงศกร ภูมิพันธ์ และนายสุเมธ สู้ศึก ได้เข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในสถานศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ของกลุ่มสถานศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ศูนย์ประชุมมลฑาทิพย์ ฮอลล์ จังหวัดอุดรธานี

กล่าวต้อนรับ ตัวแทนจาก บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด ที่ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าฝึกสมรรถนะอาชีพและฝึกอาชีพ

 วันพฤหัสบดี ที่ 17 สิงหาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวต้อนรับ ตัวแทนจาก บริษัท เดอะ คิวเอสอาร์ ออฟ เอเชีย จำกัด ที่ได้เข้ามาประชาสัมพันธ์รับสมัครนักเรียน/นักศึกษา เข้าฝึกสมรรถนะอาชีพและฝึกอาชีพ โดยมี คณะผู้บริหาร ครูที่ปรึกษา และนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมรับฟัง ณ โดมอเนกประสงค์ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

  วันพุธ ที่ 16 สิงหาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ของแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ และแผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง หลักสูตร การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน /หลักสูตรโปรแกรมสำเร็จรูปสร้างภาพเคลื่อนไหว (Animations) /หลักสูตรงานติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร /และ หลักสูตรงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน มีผู้เข้าร่วมอบรม 80 คน โดยมีนายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร หัวหน้าแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กล่าวรายงานการดำเนินงาน ในการนี้ นายอนุชิต อุปแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) และคณะครู ของโรงเรียนให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครู จากวิทยาลัยการอาชีพพล ที่เข้าร่วมพิธีเปิดฯอย่างดียิ่ง ณ โรงเรียนบ้านคูขาด (สถิตย์อุปถัมภ์) อำเภอพล ตำบลโคกสง่า จังหวัดขอนแก่น

Page 27/131
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................