ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 2 persons
dotการออกสอนระยะสั้น รายวิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า

  วันพุธ ที่ 23 สิงหาคม 2566 แผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง นำโดย นายทวิณ สุภักดี และ นางสาวรัตนาภรณ์ แดงน้อย พร้อมทั้งนักเรียน นักศึกษา ได้ดำเนินการออกสอนระยะสั้น รายวิชา การติดตั้งไฟฟ้าในอาคาร และวิชางานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้า ณ โรงเรียนบ้านคูขาด อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

โครงการ Day Camp ลูกเสือวิสามัญ และประดับแถบ 2 สี และเตรียมลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา 2566

 วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Day Camp ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวเบญจกาญจน์ อึ่งวงษ์ หัวหน้ากองลูกเสือวิสามัญ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ (รายวิชางานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร)

  วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น. นายศราวุธ สุขเลิศตระกูล ผู้อำนวยการธานาคารออนสิน ขอนแก่นเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ (รายวิชางานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานในการจัดโครงการฯ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการอบรบมัคคุเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2566

 วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13:30 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรบมัคคุเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวพลอยชมพู สงคราม ประธานชมรมวิชาชีพการโรงแรม เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร ครู ตัวแทนชมรมวิชาชีพ 7 ชมรมวิชาชีพ เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมดอกคูน อาคารวิทยบริการฯ วิทยาลัยการอาชีพพล

การอบรมทักษะการทำสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไชค์ และการใช้ฟิล์มลายน้ำเคลือบชิ้นงาน

  วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้แผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกับ บริษัท เดี้ยน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ดำเนินการอบรมทักษะการทำสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไชค์ และการใช้ฟิล์มลายน้ำเคลือบชิ้นงาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 26/131
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................