ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 10 persons
dotโครงการ Day Camp ลูกเสือวิสามัญ และประดับแถบ 2 สี และเตรียมลูกเสือวิสามัญ กองลูกเสือโรงเรียนวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา 2566

 วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ Day Camp ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมี นางสาวเบญจกาญจน์ อึ่งวงษ์ หัวหน้ากองลูกเสือวิสามัญ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมคณะผู้กำกับกองลูกเสือวิสามัญ ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ (รายวิชางานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร)

  วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 09:00 น. นายศราวุธ สุขเลิศตระกูล ผู้อำนวยการธานาคารออนสิน ขอนแก่นเขต 2 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการออมสินสารพัดช่าง สารพัดอาชีพ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ (รายวิชางานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคาร) โดยมี ว่าที่ร้อยตรีหญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวรายงานในการจัดโครงการฯ มีคณะผู้บริหาร หัวหน้าแผนกวิชา ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน นักศึกษาเข้าร่วมโครงการ ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการอบรบมัคคุเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2566

 วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 เวลา 13:30 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการอบรบมัคคุเทศก์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางสาวพลอยชมพู สงคราม ประธานชมรมวิชาชีพการโรงแรม เป็นผู้กล่าวรายงาน มีคณะผู้บริหาร ครู ตัวแทนชมรมวิชาชีพ 7 ชมรมวิชาชีพ เข้าร่วมการอบรมฯ ณ ห้องประชุมดอกคูน อาคารวิทยบริการฯ วิทยาลัยการอาชีพพล

การอบรมทักษะการทำสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไชค์ และการใช้ฟิล์มลายน้ำเคลือบชิ้นงาน

  วันศุกร์ ที่ 25 สิงหาคม 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้แผนกวิชาช่างยนต์ ร่วมกับ บริษัท เดี้ยน มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ดำเนินการอบรมทักษะการทำสีชิ้นส่วนมอเตอร์ไชค์ และการใช้ฟิล์มลายน้ำเคลือบชิ้นงาน ให้แก่นักเรียน นักศึกษา ณ แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาคหกรรม รายวิชา การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

 วันพฤหัสบดี ที่ 24 สิงหาคม 2566 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาคหกรรม รายวิชา การประดิษฐ์ของชำร่วยและของที่ระลึก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ผู้เข้าร่วมอบรมจำนวน 40 คน โดยมีคณะครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ดำเนินงาน ณ โรงเรียนบ้านหนองแวงมน อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

Page 23/127
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................