ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dotโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566

  วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 แผนกวิชาช่างยนต์ ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิง วรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพล ให้เกียรติมาเป็นประธานในการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเสียงแคน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ

  วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ โดยมีนายพงศกร ภูมิพันธ์ หัวหน้า งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ปวส.1 (สาย ปวช.) เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจากนายเฉลิมชัย สุภานันท์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นวิทยากรในโครงการครั้งนี้ โดยมีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้

     1. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาที่จะออกฝึกงานในสถาน ประกอบการ ภายใต้หัวข้อ แนวทางในการใช้ชีวิตและปฏิบัติตนในสถานประกอบการ และข้อกำหนด การปฏิบัติในการฝึกงาน" โดย นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร ครูชำนาญการ

     2. ข้อกำหนด การปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานใน สถานประกอบการ และการบันทึกข้อมูลสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" โดย นายพงศกร ภูมิพันธ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฝ่ายวิชาการ

เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการติดตามคุณภาพการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพของสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนำเสนอผลการดำเนินงาน 5 ด้าน 3 ยุทธศาสตร์ To Be Number One

  วันจันทร์ ที่ 18 กันยายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้มอบหมายให้นายสมรรถชัย สุดน้อย หัวหน้างานปกครอง และ นางสาวมณี ชมดี หัวหน้ากลุ่มงานจิตอาสาพระราชทาน To Be Number One ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการติดตามคุณภาพการดำเนินการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพของสถานศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและนำเสนอผลการดำเนินงาน 5 ด้าน 3 ยุทธศาสตร์ To Be Number One 

การตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส. ประจำปีการศึกษา 2566

 วันศุกร์ ที่ 15 กันยายน 2566 กลุ่มงานพลังงานและกิจกรรม 5 ส. ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ดำเนินงานการตรวจติดตามกิจกรรม 5 ส. ประจำปีการศึกษา 2566 พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานประเมินกิจกรรม เพื่อดำเนินการตรวจ ติดตามดำเนินงานทั่วทุกแผนกวิชา ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

 

โครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฐานสมรรถนะ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม รายวิชา งานบริการจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 เวลา 13.00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรระยะสั้น ฐานสมรรถนะ ประเภทวิชาอุตสาหกรรม รายวิชา งานบริการจักรยานยนต์ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนายอภิวัฒน์ นาคอก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์  กล่าวรายงานการดำเนินงาน โดยมีนางวชิราภรณ์ สิงห์พล ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลหนองแวงประชาอุปถัมภ์ พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครูแผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพลเป็นอย่างดี 

Page 22/131
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................