ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 6 persons
dotเข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการศึกษา "เรียนดี มีความสุข" ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูล ชิดชอบ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting

  วันพฤหัสบดี ที่ 14 กันยายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมประชุม เพื่อรับฟังนโยบายการศึกษา "เรียนดี มีความสุข" ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พลตำรวจเอก เพิ่มพูล ชิดชอบ ผ่านโปรแกรม Zoom meeting ณ ห้องประชุมฝ่ายวิชาการ อาคารอำนวยการ

ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่ม 3

  วันพุธ ที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 08.00 น. นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา พร้อมด้วย นางสาวณัฐฐินันท์ เจริญผล นายเฉลิมชัย ธิสานสังข์ และนายเกศแก้ว นารีแก้ว ผู้แทนฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา โดยได้รับมอบหมายจาก นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับมัธยมศึกษา จังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2566 กลุ่ม 3 ณ โรงเรียนพล อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

การประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา

  วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 ผู้อำนวยการสถานศึกษา เข้ารับการประเมินสัมฤทธิ์ผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ของผู้อำนวยการสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา พร้อมคณะผู้บริหาร บุคลากรเข้าร่วมฟังการประเมิน โดยได้รับเกียรติจาก นายสิทธิ์ศักดิ์ เพิ่มพูน ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น  ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประธานกรรมกา ดร.ชาติชาย เกตุพรหม ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ และนายอุดมศักดิ์ มนูศิลป์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคขอนแก่น ตำแหน่งเลขานุการกรรมการอาชีวศึกษา เลขานุการ โดยมีผู้เข้ารับการประเมินดังนี้

โครงการออกให้บริการ fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

 วันเสาร์ ที่ 9 กันยายน 2566 งานโครงการพิเศษและบริการชุมชน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ร่วมด้วยแผนกวิชาช่างยนต์ แผนกวิชาไฟฟ้ากำลังและแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ ได้ดำเนินโครงการออกให้บริการ fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสง่า

โครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม รายวิชา งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น และรายวิชางานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์

  วันศุกร์ ที่ 8 กันยายน 2566 แผนกวิชาช่างกลโรงงาน ดำเนินโครงการฝึกอบรมและพัฒนาวิชาชีพระยะสั้น ประเภทวิชาอุตสาหกรรม รายวิชา งานเชื่อมไฟฟ้าเบื้องต้น และรายวิชางานเชื่อมงานผลิตภัณฑ์ โดยมีคณะครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน ดำเนินงาน ณ โรงเรียนโสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

Page 20/127
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................