ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 8 persons
dotการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง ว.PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา 2566

  วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09.30 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งนายเศรษฐพัส สุวรรณแสนทวี ดร.สุพรรษา เอนกบุณย์ นางพรพิมล จันทวรรณ นายสัญญา นุกูล นายณรงค์ โม้ลี พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูวิทยาลัยการอาชีพพล เข้ารับการประเมินผลการพัฒนาตามข้อตกลง ว.PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ห้องประชุมเสียงแคน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพล

 

ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์

 วันศุกร์ ที่ 29 กันยายน 2566 เวลา 09:00 น. นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นายวรเชษฐ์ วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา กล่าวรายงาน ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากวิทยาลัยอาชีวศึกษานครสวรรค์ พร้อมคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล ร่วมยินดีต้อนรับ ณ ห้องประชุมดอกคูณ วิทยาลัยการอาชีพพล

เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566

  วันพุธที่ 27 กันยายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นายสมรรถชัย สุดน้อย ผู้ช่วยงานกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมประชุมการเตรียมความพร้อมฝึกภาคปกติ นักศึกษาวิชาทหาร ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนอมตะวิทยา อำเภอหนองสองห้อง จังหวัดขอนแก่น

โครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566

  วันอังคาร ที่ 26 กันยายน 2566 แผนกวิชาช่างยนต์ ฝ่ายวิชาการ ดำเนินโครงการประชุมผู้ปกครองเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ในสถานประกอบการ ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีว่าที่ร้อยตรีหญิง วรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ ครูชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพล ให้เกียรติมาเป็นประธานในการดำเนินโครงการฯ ในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเสียงแคน อาคารวิทยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพล

โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ

  วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 นายจักรี ราชนิล ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาที่จะออกฝึกงานในสถานประกอบการ โดยมีนายพงศกร ภูมิพันธ์ หัวหน้า งานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี ฝ่ายวิชาการ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร คณะครู บุคคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ปวส.1 (สาย ปวช.) เข้าร่วมกิจกรรม และได้รับเกียรติจากนายเฉลิมชัย สุภานันท์ อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยประมงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ เป็นวิทยากรในโครงการครั้งนี้ โดยมีหัวข้อในการบรรยาย ดังนี้

     1. โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาที่จะออกฝึกงานในสถาน ประกอบการ ภายใต้หัวข้อ แนวทางในการใช้ชีวิตและปฏิบัติตนในสถานประกอบการ และข้อกำหนด การปฏิบัติในการฝึกงาน" โดย นายเทพพิทักษ์ หมื่นลิตร ครูชำนาญการ

     2. ข้อกำหนด การปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมก่อนออกฝึกงานใน สถานประกอบการ และการบันทึกข้อมูลสมุดบันทึกการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ" โดย นายพงศกร ภูมิพันธ์ หัวหน้างานอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีฝ่ายวิชาการ

Page 17/126
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................