ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘
แผนการเรียน
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

แผนการเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

อุตสาหกรรม พานิชยกรรม อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ

 PAutomo.rar
PElectric.rar
PElectronic.rar
Pmachine.rar
 

 PBunChee.rar  PAutomo.rar
PElectric.rar
PElectronic.rar
Pmachine.rar
 PBunChee.rar
หลักสูตร

ไฟฟ้า-อิเล็ก
เครื่องกล
ก่อสร้าง

200A.pdf   2000.pdf
2001.pdf   2201.pdf
 การก่อสร้าง
เครื่องกล
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ไฟฟ้ากำลัง
โยธา
สำรวจ
อิเล็กทรอนิกส์
 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเงินการธนาคาร
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การตลาด
การบัญชี
การเลขาณุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

                                  

อุตสาหกรรม พานิชยกรรม อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ

 PAutomo.rar
PElectric.rar
PElectronic.rar
Pmachine.rar
 

 PBunChee.rar  PAutomo.rar
PElectric.rar
PElectronic.rar
Pmachine.rar
 PBunChee.rar
หลักสูตร

ไฟฟ้า-อิเล็ก
เครื่องกล
ก่อสร้าง

200A.pdf   2000.pdf
2001.pdf   2201.pdf
 การก่อสร้าง
เครื่องกล
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ไฟฟ้ากำลัง
โยธา
สำรวจ
อิเล็กทรอนิกส์
 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเงินการธนาคาร
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การตลาด
การบัญชี
การเลขาณุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

    

  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

แผนการเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

อุตสาหกรรม พานิชยกรรม อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ

 PAutomo.rar
PElectric.rar
PElectronic.rar
Pmachine.rar
 

 PBunChee.rar  PAutomo.rar
PElectric.rar
PElectronic.rar
Pmachine.rar
 PBunChee.rar
หลักสูตร

ไฟฟ้า-อิเล็ก
เครื่องกล
ก่อสร้าง

200A.pdf   2000.pdf
2001.pdf   2201.pdf
 การก่อสร้าง
เครื่องกล
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ไฟฟ้ากำลัง
โยธา
สำรวจ
อิเล็กทรอนิกส์
 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเงินการธนาคาร
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การตลาด
การบัญชี
การเลขาณุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ
  ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.)

แผนการเรียน
ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

อุตสาหกรรม พานิชยกรรม อุตสาหกรรม บริหารธุรกิจ

 PAutomo.rar
PElectric.rar
PElectronic.rar
Pmachine.rar
 

 PBunChee.rar  PAutomo.rar
PElectric.rar
PElectronic.rar
Pmachine.rar
 PBunChee.rar
หลักสูตร

ไฟฟ้า-อิเล็ก
เครื่องกล
ก่อสร้าง

200A.pdf   2000.pdf
2001.pdf   2201.pdf
 การก่อสร้าง
เครื่องกล
เทคนิคอุตสาหกรรม
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
เทคโนโลยีโทรคมนาคม
ไฟฟ้ากำลัง
โยธา
สำรวจ
อิเล็กทรอนิกส์
 
 เทคโนโลยีสารสนเทศ
การเงินการธนาคาร
การจัดการธุรกิจค้าปลีก
การตลาด
การบัญชี
การเลขาณุการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ภาษาต่างประเทศธุรกิจ

     
  Page 1/1
1
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................