ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
ทิศเหนือ ติดต่อกับอำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย อำเภอศรีบุญเรือง และอำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอหนองวัวซอ อำเภอโนนสะอาด อำเภอกุมภวาปี อำเภอศรีธาตุ และอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
ทิศใต้ ติดต่อกับอำเภอแก้งสนามนาง อำเภอบัวใหญ กิ่งอำเภอบัวลาย และอำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา อำเภอนาโพธิ์ และอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
ทิศตะวันออก ติดต่อกับอำเภอน้ำหนาว จังหวัดเพชรบูรณ์ อำเภอคอนสาร อำเภอภูเขียว อำเภอบ้านแท่น อำเภอแก้งคร้อ และอำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ
ทิศตะวันตก ติดต่อกับอำเภอท่าคันโท อำเภอหนองกุงศรี และอำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ กิ่งอำเภอชื่นชม อำเภอเชียงยืน อำเภอดกสุมพิสัย กิ่งอำเภอกุดรัง และอำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม

ประวัติความเป็นมา อำเภอพล
ประวัติความเป็นมา เมื่อปี พ.ศ.2331 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ได้โปรดเกล้าให้พระยาจักรีและเจ้าพระยาสุรสีห์ เป็นแม่ทัพไปปราบพระเจ้ากรุงเวียงจันทร์ที่คิดแข็งเมือง และเอาใจออกจากกรุงธนบุรี ขณะที่เจ้าพระยาทั้งสองเดินทัพผ่านเมืองโคราช (จ.นครราชสีมา) มาถึงเนินดินแห่งหนึ่ง ซึ่งอยู่ติดกับฝั่งบึงละเลิงหวายอันเป็นที่ตั้งหมู่บ้านเมืองพลในปัจจุบัน เจ้าพระยาทั้งสองได้หยุดพักทัพที่นี่ เพราะเห็นว่าเป็นชัยภูมิเหมาะสมกว่าที่อื่น มีแหล่งน้ำ ปู ปลา อาหารสมบูรณ์ จึงได้สร้างค่ายประตูหอรบตลอดจนขุดคูคันดินน้ำล้อมรอบตามหลักยุทธศาสตร์ในสมัยนั้น เพื่อป้องกันการถูกโจมตีจากฝ่ายศัตรู ในเนื้อที่ประมาณ 1 ตารางกิโลเมตรและถือโอกาสรวามพลฝึกทหารเพิ่มเติมจากราษฎรที่เกณฑ์มาจากอำเภอพุทไธสง จ.บุรีรัมย์ อ.นอก (อ.บัวใหญ่) จ.นครราชสีมา และอ.ชนบท จ.ขอนแก่น ปัจจุบันคันดูดิน และร่องน้ำยังคงเหลือปรากฎอยู่
ครั้นต่อมาเมื่อรวบรวมกำลังทหารได้มากพอสมควรแล้ว เจ้าพระยาทั้งสองจึงได้เดินทัพต่อไปยังเมืองหลวงพระบางและเวียงจันทร์ จนได้รับชัยชนะสมพระราชหฤทัยของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทุกประการ หลังจากนั้นค่ายพักพลดังกล่าวได้ถูกทอดทิ้งให้เป็นที่รกร้างว่างเปล่ามาเป็นเวลานาน ปกคลุมไปด้วยต้นไม้ขนาดใหญ่และเถาวัลย์นานาพันธ์ แต่เนื่องจากที่นี่มีทำเลที่เหมาะสมเพราะติดกับบึงละเลิงหวาย ต่อมาจึงได้มีผู้คนอพยพไปหักร้างถางป่าปลูกบ้านเรือนเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ จนเป็นหมู่บ้านขนาดใหญ่ จึงได้ชื่อว่า "บ้านเมืองพล " ขึ้นต่ออำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ได้มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองบ้านเมืองพลได้ถูกยกฐานะเป็นตำบล "เมืองพล" ตั้งอยู่ห่างจากอำเภอชนบท 45 กม.
ครั้นต่อมาในปี พ.ศ.2457 กระทรวงมหาดไทย ได้พิจารณาเห็นว่าการคมนาคมและการติดต่อราชการของตำบลเมืองพลกับอำเภอชนบทไม่สะดวก เพราะต้องอาศัยการเดินเท้า เกวียน และม้าเป็นพาหนะจึงได้แบ่งเขตการปกครองของอำเภอชนบทใหม่ โดยยกฐานะตำบลเมืองพลเป็นอำเภอใหม่ ให้ชื่อว่า "อำเภอพล" โดยมีขุนมัชการธนานุรักษ์ (แสง ภาสะฐิติ) เป็นนายอำเภอคนแรก จนถึงปัจจุบันมีผู้ดำรงตำแหน่งนายอำเภอมาแล้ว 34 คน นายอำเภอคนปัจจุบันคือ นายสมชาย มีสิงห์ ดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 16 ธันวาคม 2545

 

 

ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ถนนพลรัตน์ ต.เมืองพล อ.พล
ที่อยู่ที่ว่าการอำเภอ ถนนพลรัตน์ ต.เมืองพล อ.พล
หมายเลขโทรศัพท์ 0-4341-5641
หมายเลขโทรสาร 0-4341-5640
เนื้อที่/พื้นที่ 420.50 ตร.กม.
สภาพภูมิอากาศโดยทั่วไป อากาศส่วนใหญ่ร้อน และแห้งแล้ง
ข้อมูลการปกครอง
1.ตำบล.......12.... แห่ง 3.เทศบาล..1.....แห่ง
2.หมู่บ้าน....131.... แห่ง 4.อบต........12 ... แห่ง
ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ
1.อาชีพหลัก ได้แก่ ทำนา ทำสวน ทำไร่
2.อาชีพเสริม ได้แก่ ทอผ้าไหม รับจ้าง เลี้ยงสัตว์ 3.จำนวนธนาคาร มี 7 แห่ง ได้แก่
ธนาคารออมสิน โทร. 0-4341-4528
ธนาคาร ธ.ก.ส. โทร. 0-4341-4210
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด โทร. 0-4341-4650
ธนาคารกรุงไทย จำกัด โทร. 0-4341-4273
ธนาคารกสิกรไทย จำกัด โทร. 0-4341-4132
ธนาคารทหารไทย จำกัด โทร. 0-4341-4060
ธนาคารไทยพาณิช จำกัด โทร. 0-4333-9023-8
ด้านสังคม
1.โรงเรียนมัธยม ได้แก่ ร.ร.เมืองพลพิทยาคม โทร. 0-4341-4661
ร.ร.พล โทร. 0-4341-4211
ร.ร.โสกนกเต็นประชาอุปถัมภ์ โทร.0-4341-5837
ร.ร.พลพัฒนศึกษา โทร. 0-4341-8240
วิทยาลัยการอาชีพพล โทร. 0-4341-6020
ด้านประชากร
1.จำนวนประชากรทั้งสิ้น รวม 90,690 คน
2.จำนวนประชากรชาย รวม 45,223 คน
3.จำนวนประชากรหญิง รวม 45,467 คน
4.ความหนาแน่นของประชากร 216 คน/ตร.กม.
ด้านการคมนาคม
1.ทางบก - รถยนต์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2,207 และ 2065
- สถานีขนส่ง หมายเลขโทรศัพท์ 0-4341-4041
- สถานีรถไฟ หมายเลขโทรศัพท์ 0-4341-4708
2.ทางน้ำ - ท่าเรือขนส่งโดยสาร หมายเลขโทรศัพท์ -
- ท่าแพขนานยนต์ หมายเลขโทรศัพท์ -
3.ทางอากาศ - ท่าอากาศยาน หมายเลขโทรศัพท์ -
ด้านการเกษตร และอุตสาหกรรม
1.ผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว อ้อย มันสำปะหลัง
2.ชื่อแหล่งน้ำที่สำคัญได้แก่   (แม่น้ำ/บึง/คลอง) บึงทุ่งพึงพืด บึงละเลิงหวาย
3.โรงงานอุตสาหกรรมที่สำคัญ ได้แก่ โรงงานฟอกหนัง ที่ตั้ง ถ.มิตรภาพ ม.9 ต.เก่างิ้ว อ.พล
โรงงานทำเสาไฟฟ้า ที่ตั้ง ม.9 ต.เก่างิ้ว
โรงงานประกอบเฟอรืนิเจอร์ (SK) ที่ตั้ง ถ.มิตรภาพ ม.2 ต.หนองแวงนางเบ้า
โรงงานผลิตรองเท้า ที่ตั้ง ม.2 ต.เมืองพล อ.พล
โรงงานหล่อหลอมเหล็ก ที่ตี้ง ถ.มิตรภาพ ม.4 ต.เมืองพล

 

 Page 1/1
1
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................