ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันที่ 7 พฤษภาคม 2563article

นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานกล่าวเปิด และ ให้ข้อชี้แนะแนวทางการสอนออนไลน์คณะครู (รุ่นที่ 1)

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารหอพักพร้อมครุภัณฑ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มี.ค.๒๕๖๓

ข้อความร่วมมือปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)article

เรื่อง ข้อความร่วมมือปฏิบัติและดำเนินการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-๑๙)

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. article

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน วิทยาลัยการอาชีพพล ออกแนะแนวการศึกษาต่อ รับสมัครนักเรียน นักศึกษา ในปีการศึกษา 2563

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. article

นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วย ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา เข้ารับเกียรติบัตรดีเด่น ผู้บริหารดีเด่น และครูผู้มีผลงานดีเด่น

วันที่ 16 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. article

นายสำเร็จ พิมพ์ดีด และ นายภัทระ ขันดงแก้ว รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมคณะครู และบุคลากร เข้ารับเกียรติบัตร ผู้มีผลงานดีเด่น

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ภาคเรียนที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 10.00 น article

นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล และ นายสำเร็จ พิมพ์ดีด รองผู้อำนวยการ ร่วมพิธีเปิด กีฬาภายในโรงเรียนพล อ.พล จ.ขอนแก่น

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ ธันวาคม 2562

วิทยาลัยการอาชีพพล article

เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563 (รอบโควต้า) สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันที่ 3 มีนาคม 2563 

 

Page 7/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................