ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘เมื่อวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๔ คณะครู - บุคลากร วิทยาลัยการอาชีพพล , วิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ ฯลฯarticle
วิทยาลัยการอาชีพพล สืบสานประเพณีลอยกระทงร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองพลarticle
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง ประกาศเจตนารมณ์ การดำหนดนโยบายด้านคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. article

นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วย นางชาญทอง จอห์นสัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนโนนข่าวิทยา ต.โนนข่า

วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. article

นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วย นางชาญทอง จอห์นสัน รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ร่วมพิธีเปิดกีฬาภายในโรงเรียนโนนข่าวิทยา ต.โนนข่า

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561article

นายเจษฎาภรณ์ สีสุริยา, นายขจรเดช มิตรอุดม และนายจตุพล รูปเตี้ย ครูแผนกวิชาช่างกล

ข่าวประชาสัมพันธ์article

สำนักงานจัดหางาน จังหวัดขอนแก่นเปิดรับสมัครไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น } .paginate1 span.disabled { padding:2px 4px 2px 4px; margin:2px; border:1px solid #382929; background-color: #382929; } Page 44/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]

[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................