ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘โครงการครู ๕ นาที ประจำปี ๒๕๕๕article

ด้วยสถานีตำรวจภูธรพล ได้จัดทำโครงการ ครู ๕ นาที ประจำปี ๒๕๕๕ และได้ให้ความอนุเคระห์กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล ในด้านกฎจราจร และปลูกฝังวินัยจราจรให้แก่นักศึกษา ในวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๕

โครงการส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรม 3 Darticle

เมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ วิทยาลัยการอาชีพพล กำหนดจัดโครงการส่งเสริมคุณธรรม และกิจกรรม 3 D ในกิจกรรม (เข้าค่ายพัฒนาส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕

โครงการปรับปรุงระบบดูแลนักเรียน นักศึกษาarticle

โครงการปรับปรุงระบบดูแลนักเรียน นักศึกษา (กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕)

โครงการอบรมพัฒนาเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียนarticle

เมื่อวันที่ 25 - 27 เมษายน 2555 วิทยาลัยการอาชีพพล ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาเรียนรู้ทักษะภาษาอังกฤษสู่ประชาคมอาเซียน   รุ่นที่ 1

พิธีมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ article

เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2555 วิทยาลัยการอาชีพพล ได้จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้กับผุู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2554 โดยได้รับเกียรติจากส.ส. พงศกร  อรรณนพพร .........

การประเมินคุณภาพภายนอกรอบสามarticle

เมื่อวันที่  15 - 17 กุมภาพันธ์ 2555 วิทยาลัยการอาชีพพล ได้รับการประเมินการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม โดยมีคณะผู้บริหารสถานศึกษา ผู้จัดการบริษัทฯ ทั้งภาครัฐและเอกชน..........

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. article

นายสำเร็จ พิมพ์ดีด รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนขายโอกาสทางการศึกษา โดยความร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมในระบบทวิภาคีarticle

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2555 วิทยาลัยการอาชีพพล ได้รับเกี่ยรติจากผู้บริหารระดับสูงจาก บริษัท ไทยยามาฮ่ามอเตอร์ จำกัด เข้าชึ้แจงการทำความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนระบบโรงเรียน - โรงงาน.....

ด้วยวันที่ ๕ ธันวาคมของทุกปี ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ(รัชกาลที่ ๙) เป็นวันพ่อแห่งชาติ วิทยาลัยการอาชีพพล ได้จัดงานพิธี ถวายเครื่องราชสักการะและถวายราชสดุดี วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๔ ณ ห้องประชุมชั้น ๓ อาคารโรงฝึกงาน article
พิธีลงนามความร่วมมือ การจัดการ การศึกษาทวิภาคี (DVT)article
Page 43/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................