ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘การประชุมรับฟังนโยบายและพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาarticle

การประชุมรับฟังนโยบายและพิธีลงนามความร่วมมือการจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาโดย ฯพณฯศักดา  คงเพชร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕article

พิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพร ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๕

ประกาศ งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

ประกาศ งานวิทยบริการและห้องสมุด วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง สอบราคาซื้อพัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และระบบบริหารงานห้องสมุด

ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center)article

วิทยาลัยการอาชีพพล ได้ทำการเปิดศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) เพื่อให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป เพื่อทำการซ่อมเครื่องมือประกอบอาชีพ  , สร้างนวัตกรรมการผลิต

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๓ Darticle

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ๓ D

วันต่อต้านยาเสพติด 2555article

วิทยาลัยการอาชีพพล ได้จัดกิจกรรม วันต่อต้านยาเสพติด 2555 ร่วมกับ ชุมชน ในการรณรงค์งดสูบบุรี่ โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผู้อำนวยการวรากร  หิรัญมณีมาศ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมให้เกียรติอ่านสาส์นในวันงบสูบบุรี่โลก ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน  ๒๕๕๕

วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕article

วันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพล ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ ตรงกับวันที่ ๑๘ ของทุกๆ ปี วิทยาลัยฯกำหนดวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ เป็นวันสถาปนาวิทยาลัย

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาarticle

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารวิทยบริการและห้องสมุด ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยวิทยาลัยการอาชีพพล

ผู้อำนวยการวรากร หิรัญมณีมาศ นิเทศหน้าเสาธงนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

วันนี้เวลา ๐๘.๑๕ น. - ๐๘.๔๐ น. ผู้อำนวยการวรากร  หิรัญมณีมาศ นิเทศหน้าเสาธง ให้กับนักศึกษาวิทยาลัยการอาชีพพล นักศึกษาเรียนระบบแกนมัธยม  

โครงการความร่วมมือในการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) article

โครงการความร่วมมือในการเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในโรงเรียนมัธยมศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพม.)

Page 42/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................