ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์พร้อมระบบเครือข่าย)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เรื่อง สอบราคาซื้อชุดฝึกไฮดรอลิกส์)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน (เรื่องสอบราคาซื้อเครื่องตั้งศูนย์ล้อด้วยความพิวเตอร์)

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกล และประดับแถบ ๓ สีarticle

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมเดินทางไกล และประดับแถบ ๓ สี ลูกเสือวิสามัญ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันที่ ๒๐ - ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๕

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัดarticle

การประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ ระหว่างวันที่ ๑๗ - ๑๙ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

วิทยาลัยการอาชีพพล สืบสานประเพณีลอยกระทงร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองพล article

วิทยาลัยการอาชีพพล สืบสานประเพณีลอยกระทงร่วมกับเทศบาลเมืองเมืองพล

ทอดกฐินสามัคคีถวายเป็นพุทธบูชา โดยท่านผู้อำนวยการวรากร หิรัญมณีมาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพลarticle
การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพและคัดเลือกสมาชิกดีเด่นarticle

วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ วิทยาลัยการอาชีพพล รับการประเมินจากคณะกรรมการการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การวิชาชีพ นำโดยนายสมพงษ์ แสนบุตร ประธานกรรมการ และคณะประเมิน ๖ ท่าน

GENERAL INTERNATIONAL AGREEMENTarticle

GENERAL INTERNATIONALAGREEMENT    Between     YONGJIANG UNIVERSIT,P.R.CHINA  and  PHON INDUSTRIALAND COMMUNITY EDUCATION COLLEGE,THAILAND

การแข่งขันกีฬาสีภายใน "ประดู่เกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕article

การแข่งขันกีฬาสีภายใน "ประดู่เกมส์" ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๕ วันศุกร์ที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ โดยรับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการวรากร  หิรัญมณีมาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพลเป็นประธานในพิธีเปิด

Page 41/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................