ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๖๓ article

งานปกครอง ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่องโทษของยาเสพติด

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๓ article

นายเพชร สุพพัตกุล นายอำเภอพล เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการรณรงค์ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด และโครงการทูบีนัมเบอร์วัน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓

โครงการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และโครงการส่งเสริมวิชาการ(กิจกรรมวันสุนทรภู่) article

วันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบเกียรติบัตร ให้กับนักเรียน นักศึกษา

โครงการกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ และโครงการส่งเสริมวิชาการ (กิจกรรมวันสุนทรภู่)article

วันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๖๓ นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้ นายอภิวัฒน์ นาคอก ผู้แทนฝ่ายวิชาการ

วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

ร่วมบริจาคโลหิต โดยกิ่งกาชาดอำเภอพล ณ หอประชุมอำเภอพล จังหวัดขอนแก่น

วันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๓ article

นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล  พร้อมด้วย นายสิทธิชัย ลีหล้าน้อย รองผู้นวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน

วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ article

นายสิทธิชัย  ลีหล้าน้อย  รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจครู  เจ้าหน้าที่และนักเรียนนักศึกษา 

วันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ article

วิทยาลัยการอาชีพพล ได้จัดพิธีเปิดโครงการ Fix it Center ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวทุ่ง

วันที่ ๒๑ ส.ค. ๒๕๖๓ เวลา ๐๘.๓๐ น.article

งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ประกาศผลการประกวดพานประเภทสวยงามและความคิดสร้างสรรค์

วันพฤหัสบดี ที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.article

นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ผู้บริหาร พร้อมคณะครู บุคลกร นักเรียน นักศึกษา

Page 4/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................