ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปี 2556article

ขอเชิญร่วมแข่งขันทักษะวิชาชีพ ประจำปี 2556

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

 เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ด้วยวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคาร โรงฝึกงานและอาคารเรียนปฏิบัติการ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา สอบราคาจ้างปรับปรุงก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ๒๕๕๖article

พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารอำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ๒๕๕๖

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพล ครบรอบ ๑๖ ปีarticle

วันคล้ายวันสถาปนาวิทยาลัยการอาชีพพล ครบรอบ ๑๖ ปี

พิธีเปิดป้ายอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศarticle

พิธีเปิดป้ายอาคารวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ประกาศarticle

เรื่อง สอบราคาจ้างปรังปรุงปรับปรุงก่อสร้างถนนคอนกรีต คสล. ด้วยวิธีการสอบราคา

ประกาศarticle

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง สอบราคาจ้าง ปรับปรุงซ่อมแซมพื้นอาคาร โรงฝึกงานอาคารเรียนปฏิบัติการด้วยงานเคลือบพื้นอีพรอกซี่ด้วยวิธีสอบราคา

โครงการarticle

ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  และกิจกรรม 3Dกิจกรรมสร้างเสริมประชาธิปไตยเลือกตั้งคณะกรรมการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖

Page 39/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................