ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

 เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ร่าง TOR

ร่างขอบเขตของงาน TOR ครั้งที่ 4

ประชาสัมพันธ์การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารอำนวยการ

วิทยาลัยการอาชีพพล ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประชาสัมพันธ์การร่วมประชาพิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน (TOR)

 ประชาสัมพันธ์การร่วมประชาพิจารณ์ ร่างขอบเขตของงาน (TOR) จ้างซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดลองวงจรเซนเซอร์ควบคุมตรวจจับสัญญาณแบบเมนบอร์ดพร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า ๑๗ แผง

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)article

 ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference:TOR)

ประชาสัมพันธ์article

การร่วมประชาพิจารณ์ ร่างขอบเขตของาน (TOR) จ้างซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองวงจรเซนเซอร์ควบคุมตรวจสัญญาณแบบเมนเบอร์พร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า ๑๗ แห่ง

ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมประชาพิจารณ์ร่างขอบเขตงาน (TOR)article

จ้างซื้อครุภัณฑ์ ชุดทดลองวงจรเซนเซอร์ควบคุมตรวจจับสัญญาณแบบเมนบอร์ดพร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า ๑๗ แผง

การแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ กลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์article

วันที่ 7 - 8 ธันวาคม 2556 วิทยาลัยการอาชีพพล จัดงานกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษากลุ่มเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

๕ ธันวาคม ๒๕๕๖article

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๖ วิทยาลัยการอาชีพพล นำโดย ดร.วรากร  หิรัญมณีมาศ ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนนักศึกษา

การประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การarticle

วิทยาลัยการอาชีพพล รับการประเมินหน่วยมาตรฐานองค์การ
นักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Page 37/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................