ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘นายประเสริฐ ลือชาธนานนท์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น พร้อมคณะ article

ได้มาตรวจเยี่ยมจุดบริการร่วมด้วยช่วยประชาชน(เทศกาลสงกรานต์)ของหน่วยบริการ วิทยาลัยการอาชีพพล

 

โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน"article

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา โดยวิยาลัยการอาชีพพล ดำเนินโครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน"เทศกาลสงกรานต์ ระหว่างวันที่ ๑๑ - ๑๗ เมษายน  ๒๕๕๗

การฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษาก่อนออกปฏิบัติงานจริง article

โครงการร่วมด้วยช่วยประชาชน "ตรวจรถก่อนใช้ปลอดภัยแน่นอน"

การมอบตัวนักเรียน นักศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗article

วิทยาลัยการอาชีพพล รับมอบตัวนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗ วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๕๗ ณ โรงอาหารวิทยาลัยการอาชีพพล

พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖article

วันที่ ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๗ วิทยาลัยการอาชีพพล จัดพิธีมอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้อำนวยการชไมพร  ตุ้มพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักความร่วมมือ คณะกรรมการการอาชีวศึกษา มาเป็นประธานในพิธี

คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๗

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการประกวดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองวงจรเซนเซอร์ควบคุมตรวจจับสัญญาณแบบเมนบอร์ดพร้อมแผงโมดูล

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

การเลือกตั้งผู้แทนครู ใน ก.ค.ศ. สังกัด ส.อ.ศ. ปี ๒๕๕๗article

๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ วิทยาลัยการอาชีพพล ได้ทำการเลือกตั้งผู้แทนครู ใน ก.ค.ศ. สังกัด ส.อ.ศ. ปี ๒๕๕๗

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล

 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา

Page 36/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................