ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้า ด้วยวิธีการสอบราคา ประกาศวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ผู้ชนะการประมูลการจัดซื้อโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง  ผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง การรับสมัครนักเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง จัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดห้องเรียนสารสนเทศ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง ประกาศเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมประชาพิจารณ์รายละเอียด (ร่าง) คุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ (ครั้งที่๒)

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง การรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ ชุดห้องเรียนสารสนเทศ โดยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

18 พ.ย.57 วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

งานแนะแนวอาชีพและจัดหางาน ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา เข้าร่วมโครงการพัฒนาครู-นักเรียนแกนนำโรงเรียนขยายโอกาสในการแนะแนวอาชีพ และการมีงานทำ

Page 32/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................