ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘คำสั่ง วิทยาลัยการอชีพพล พร้อมด้วย กำหนดการแข่งขันกีฬามวยสากลสมัครเล่นarticle

กีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับ ชาติ ครั้งที่ 10 เมืองแคนเกมส์ ระหว่างวันที่ 30 ส.ค. ถึง 5 กันยายน 2558 ณ สนามมวยชั่วคราว โรงเรียนโสตศึกษาขอนแก่น

คำสั่ง วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง ให้ข้าราชการไปราชการ / และคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานตามโครงการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาระดับชาติครั้งที่ ๑๐ "เมืองแคนเกมส์"

วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

13 ส.ค.58ท่านผอ.ปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการการวิทยาลัยการอาชีพพลเป็นประธานเปิด โครงการปลูกป่าพระเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

วันที่13ส.ค.58 ท่านผอ.ปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการการวิทยาลัยการอาชีพพลพร้อมด้วย ท่านรองสิรีประภัสสร์ สร้อยยน้ำรองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการร่วมกิจกรรมการแข่งขันจรวดขวดน้ำ

วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

วิทยาลัยการอาชีพพล นำโดยท่านผอ.ปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการนำคณะครูเจ้าหน้าที่ นักเรียนนักศึกษาร่วมกิจกรรม 

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

การรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๕๘

ขอเชิญประชุม article

เรียนผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ประจำปีการศึกษา ๑/๒๕๕๘

กำหนดการarticle

โครงการปฐมนิเทศนักเรียนนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

กำหนดการ

โครงการเข้าค่ายพัฒนาและส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ วันที่ ๑๔-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๕๘ ณ หอประชุมชั้น ๓ อาคารโรงฝึกงาน ๑ วิทยาลัยการอาชีพพล

Page 30/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................