ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (ครู)

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ส่วนที่ ๒ ตำแหน่งพนักงานราชการทั่วไป (ครู) ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ พ.ค. ๒๕๕๙

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๕๙

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ พ.ค. ๒๕๕๙

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๙

วันที่ ๑๒ พ.ค. ๒๕๕๙ article

วิทยาลัยการอาชีพพล โดยงานวัดผลและประเมินผล จัดโครงการทดสอบวัดแววความถนัดทางวิชาชีพ ประเภทวิชาอุตสาหกรรมและสาขาวิชาพาณิชยกรรม ระดับ ปวช.ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง การรับสมัครเรียน นักศึกษาเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙

วิทยาลัยการอาชีพพล article

ในวันที่ 18 มีนาคม 2559  วิทยาลัยการอาชีพพล โดยนายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธาน ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือ (MOU) ระหว่างวิทยาลัยการอาชีพพล กับองค์การบริการส่วนท้องถิ่นสถานประกอบการ และทวิศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ มีนาคม ๒๕๕๙

กำหนดการโครงการกิจกรรมเดินทางไกลarticle

เข้าค่ายพักแรมและประดับแถบสามสี ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

Page 26/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................