ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันที่ 21 สิงหาคม 2560 article

นายธีรพล สุวรรณรัตน์ รองผู้อำนวยฝ่ายบริหารทรัพยากร และครูแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ร่วมพิธีเปิดห้องครัวจีน

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น.article

วิทยาลัยการอาชีพพลดำเนินการ เปิดโครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ (กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐)และ (กิจกรรมการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากของเหลือใช้)ระหว่างวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ - ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพลนางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและ นายอภิวัฒน์ นาคอก หัวหน้างานหลักสูตรฯ เข้าร่วม พิธีลงนามบันทึกความร่วมมือ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐ article

วิทยาลัยการอาชีพพล จัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๕ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๐

วันพฤหัสบดีที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๐

วิทยาลัยการอาชีพพล โดยนายธีรพล  สุวรรณ์รัตน์ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

พร้อมด้วย นายโกศล  เลิศล้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษาร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ

วันที่ ๒๙ มิ.ย. ๒๕๖๐ article

นายปริญญา  สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู นักเรียนนักศึกษา

นางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพล article

พร้อมด้วย นายอภิวัฒน์ นาคอก หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน และนางสาวศิวพร พิมพ์ทอง

วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

วันที่ ๓๑ ก.ค. ๒๕๖๐ นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล และคณะผู้บริหาร

 

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561article

นายเจษฎาภรณ์ สีสุริยา, นายขจรเดช มิตรอุดม และนายจตุพล รูปเตี้ย ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เดินทางไปรับครุภัณฑ์ ที่ได้รับบริจาค จาก บริษัท โกบอล ไท-ซอล อินดัสทรี่ จำกัด

Page 22/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................