ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันที่ 3 พฤศจิกายน2560article

คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษานักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพพล

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ต.ค. ๒๕๖๐

วันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา

วันอังคารที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๖๐ article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล 

วันอังคารที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพลเป็นประธานเปิด โครงการเชิญวิทยากรร่วมสอน เรื่องการติดตั้งไฟฟ้า ประจำภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๐

นายสำเร็จ พิมพ์ดีดarticle

รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อม ด้วยว่าที่ร.ต.หญิงวรรณธิดา วรสุทธิพงษ์ หัวหน้างานประกันคุณภาพสถานศึกษา นายสุธี ขวาลา หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วันที่ 10-13 กันยายน 2560 article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ร่วมพิธีเปิดการจัดนิทรรศการและการประชุม การจัดการอาชีวศึกษาในประเทศจีนและกลุ่มประเทศอาเซียน

วันที่ 6 ก.ย.2560 นายปริญญา สมมิตรarticle

ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพลเป็นประธาน เปิดโครงการอบรมส่งเสริมความปลอดภัยสร้างวินัยจราจรในสถานศึกษา

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 18.00 น. article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล และนายโกศล เลิศล้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เวลา 13.00 น. article

นางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการปฐมนิเทศ นักเรียน นักศึกษา ก่อนออกฝึกประสบการณ์

Page 21/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................