ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานarticle

การให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา" การประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศ ณ วันที่ ๖ สิงหาคม ๒๕๖๑

วันที่ 2 สิงหาคม 2561 เวลา 14.00 น. article

วิทยาลัยการอาชีพพล เข้ารับการนิเทศน์การประเมินสถานศึกษาคุณธรรม จากคณะกรรมการนิเทศน์อาสา โดยมีนางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

วันที่ 28 กรกฎาคม 2561 เวลา 07.00 น. article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้นำคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ถวายสัตย์ปฏิญาณเป็นข้าราชการที่ดี และลงนามถวายพระพร

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 14.00 น. article

วิทยาลัยการอาชีพพล ร่วมสืบสานประเพณีไทย โดยได้จัดกิจกรรมแห่เทียนเข้าพรรษา ณ วัดครองธรรมมิการาม บ้านบ่อตะครอง - โนนฝ้าย อ.พล จ.ขอนแก่น

วันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. article

วิทยาลัยการอาชีพพล ได้จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30 น. article

นายโกศล เลิศล้ำ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.30 น. article

นายโกศล เลิศล้ำ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการปลูกป่า

วันที่ 25 กรกฎาคม 2561 เวลา 08.15 น. article

นายโกศล เลิศล้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล

วันที่ 18 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น. article

นายธีรพล สุวรรณรัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล

Page 14/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................