ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันที่ 30 ตุลาคม 2561article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้ไปเป็นประธานในการประเมินมาตรฐานดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแบบเมนอบณืดชนิดมีอนาล๊อกโวลต์/แอมป์มิเตอร์จริงในตัวพร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า ๑๑ ชนิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาตัวแทนองค์การฯ เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ถวายบังคม และวางพวงมาลา

วันที่ 18 ตุลาคม 2561 article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ทำหน้าที่เป็นประธานกรรมการ การประเมินคัดเลือกสถานศึกษาองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น

องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยวิทยาลัยการอาชีพพล article

ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ระดับเหรียญทอง ในการประเมินคัดเลือกสถานศึกษาองค์การมาตรฐานดีเด่นและสมาชิกดีเด่น

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแบบเมนบอร์ดชนิดมีอนาล๊อกโวลต์/แอมป์มิเตอร์จริงในตัวพร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า ๑๑ ชนิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ต.ค. 2561

วันที่ 17 ตุลาคม 2561 เวลา 08.30 น. article

นางชาญทอง โพธิ์สมศรี และ นายภัทระ ขันดงแก้ว รองผู้อำนวยการ ขึ้นกล่าวพบปะนักเรียน นักศึกษา ในกิจกรรมหน้าเสาธง

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ประกาศ ณ วันที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๑

วันที่ 4 กันยายน 2561article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจนักกรีฑาและผู้ฝึกสอนที่เป็นตัวแทน เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับชาติ ครั้งที่ 13 ที่จังหวัดปทุมธานี

Page 12/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................