ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอนภาคเรียนที่ 2/2561article

เชิญชวนนักเรียนนักศึกษาที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรม โครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอนภาคเรียนที่ 2/2561 วันพุธที่ 19 ธันวาคม 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

ข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนน article

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้...คลิก...

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๑

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ พ.ย.๒๕๖๑

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศ ณ วันที่่ ๒๑ พ.ย. ๒๕๖๑

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพล ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561article

นายภัทระ ขันดงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย อาจารย์พิสิษฐ์ อาจเดช เข้าร่วมประชุมการชี้แจงข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง รายชื่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประรเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประกาศ ณ วันที่่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ 31 ตุลาคม 2561article

นางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นายอภิวัฒน์ นาคอก หัวหน้างานหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนาสมรรถนะสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21

Page 11/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................