ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘17 ชม. · ขอแสดงความยินดี กับทีมวอลเลย์บอล​ชาย วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

ที่ผ่านเข้ารอบ​ 8​ ทีม​ ในการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่ 25 มิถุนายน 2562 เวลา 16.30 น. article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในการประชุมการใช้แบบฟอร์มโครงการใหม่ เพื่อใช้ในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

วันที่ 18 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานประชุมเตรียมความพร้อม ในการจัดการแข่งขันกีฬาอาชีวศึกษาจังหวัดขอนแก่น ประเภท กีฬามวยสากลสมัครเล่น และมวยไทยสมัครเล่น ประจำปี 2562

วันที่ 6 มิถุนายน 2562article

นางชาญทอง โพธิ์สมศรี รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมด้วย ผู้บริหาร คณะครู นักเรียนนักศึกษา

วันที่ 6 มิถุนายน 2562 article

นำโดย นางเบญจกาญจน์ ปักกังพะลัง หัวหน้างานส่งเสริมผลิตผลการค้าและประกอบธุรกิจ พร้อมด้วยคณะครู นักเรียน นักศึกษา

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ พ.ค.๒๕๖๒

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ พ.ค. ๒๕๖๒

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ,พนักงานขับรถ ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ พ.ค. ๒๕๖๒

วันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น.

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วย นายภัทระ ขันดงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ นายสุธี ขวาลา หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ

วันที่ 19 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 น. article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานพิธีเปิดโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุมละเลิงหวาย

Page 10/45
[Prev]   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................