ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษarticle

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล 

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง จำนวน ๑ อัตรา

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราว

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๑ อัตรา

วิทยาลัยการอาชีพพล เปิดรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร (รด.)

  ประชาสัมพันธ์ วิทยาลัยการอาชีพพล เปิดรับสมัคร นักศึกษาวิชาทหาร (รด.) เอกสารที่ใช้สมัคร มีดังนี้

 
ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

  ประกาศราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นอาคารโดมอเนกประสงค์ และอาคารเรียนปฏิบัติการด้วยงานเคลือบพื้นอีพ็อกซี่

วิทยาลัยการอาชีพพล ตำบลโนนข่า อำเภอพล จังหวัดขอนแก่น ๑ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ

 ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑.  นางสาววริษราภรณ์   ขุ่มด้วง     เลขประจำตัวสอบ  ๒๐๒๐๐๑

๒.  นายชานน             ฝ้ายขาว    เลขประจำตัวสอบ  ๒๐๕๐๐๑

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่องเลื่อนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง ครูพิเศษ

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง เลื่อนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษ

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษ

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ

ตำแหน่งครูพิเศษ

ครูพิเศษ   สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   จำนวน ๑ อัตรา

ครูพิเศษ   สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวน ๑ อัตรา

 

Page 1/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................