google-site-verification=CwiL_Dmtbuodl0dKra0rklljtEzuz-uFBRRAA6OiOHM ประชาสัมพันธ์อัพเดท
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘นโยบายและจุดเน้นการปฏิบัติราชการarticle

ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

วันอังคาร ที่ ๑๐ พ.ย. ๒๕๖๓ เวลา ๑๖.๓๐ น. article

นายวุฒิไกร โฮชิน รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ เป็นประธานในการประชุมหัวหน้างาน ผู้ช่วยหัวหน้างาน และเจ้าหน้าที่ ฯ

นายสิทธิชัย ลีหล้าน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา article

เข้ารับการฝึกอบรมบุคลากรทางการลูกเสือขั้นผู้ช่วยหัวหน้าผู้ให้การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือ

วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ article

นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ประกวดราคาซื้อ ชุดปฏิบัติการเทคโนโลยียานยนต์แก๊สโซลีนชั้นสูง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

วันพุธที่ ๒๑ ตุลาคม ๒๕๖๓article

นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๖.๐๐น .article

นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา

๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๘.๓๐ น . article

นายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล มอบหมายให้นายสิทธิชัย ลีหล้าน้อย รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา

วันจันทร์ ที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๖๓ article

วิทยาลัยการอาชีพพล นำโดยนายถาวรสิทธิ์ อินทะแสง ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล คณะผู้บริหาร ครู บุคคลากรทางการศึกษา

วันอาทิตย์ที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ article

ครูสุมาลี แก้วศรีบุตร ครูนงคราญ หวานขม และ ครู กนกนุช จันทรเทศ

Page 1/43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................