dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย(History)
bulletปรัชญา(philosophy)
bulletวิสัยทัศน์(Vision)
bulletพันธกิจ (Mission)
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์(Identity)
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย(Location Map)
bulletเศรษฐกิจสังคม(Economy and society)
bulletแผนผังวิทยาลัยฯ(College Chart)
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร(personnel Information)
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา(student Information)
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน(Courses offered)
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ(ฺBudget/ActionPlan)
bulletครุภัณฑ์(Durable Articles)
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน(Organization Cooperation)
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร(Human Resource Administration Division))
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ(Cooperation adn planing Dvivsion)
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.(Student Affairs Development Division)
bulletฝ่ายวิชาการ(Academic Division)
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์(Automotive Department)
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง(Electrical Power Department)
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์(Machine Maintenance Department)
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน (ฺฺBusiness tomputer Department)
bulletแผนกวิชาการบัญชี(Accounting Department)
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(Business computer Department)
bulletแผนกวิชาการจัดการทั่วไป/การตลาด(Management Department/Marketing Department)
bulletแผนกวิชาการโรงแรม(Hotel Department)
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
dot
bulletผลการเรียน ระดับ ปวส. 1/2559
bulletผลการเรียน ระดับ ปวช. 1/2559
bulletรายชื่อ น.ศ.ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1/2559
bulletรายระเอียดค่าเทอม ๒๕๕๔
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘วันพุธ ที่ 18 กรกฎาคม 2561 article

ขอเชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ที่สนในเข้าร่วมกิจกรมโครงการเชิญวิทยากรภายนอกร่วมสอน ภาคเรียนที่ 1/2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561article

คุณครูอภิวัฒน์ นาคอก หัวหน้าแผนกวิชาช่างยนต์ เข้าร่วมโครงการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรสมรรถนะวิชาชีพครูช่างยนต์ ณ วิทยาลัยเทคนิคชุมแพ

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2561 article

คุณครู กฤษณะ เสนไสย คุณครูสากล แววไธสง และคุณครูเจษฎาภรณ์ สีสุริยา เข้าร่วมสัมมนาวิชาการอาชีวะ 4.0 ศักยภาพแห่งอนาคต TVET 4.0

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561 article

แผนกวิชาช่างยนต์ วิทยาลัยการอาชีพพล ดำเนินโครงการศึกษางานของนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 โดยเข้าศึกษาดูงาน ณ บริษัทโตโยต้าทองรวยสีมา จำกัด สาขาจอหอ จังหวัดนครราชสีมา

ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2561 article

นางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรและกำลังคนอาชีวศึกษาสู่อุตสาหกรรมหลักใน EEC และ Supply Chain

วันที่ 5 กรกฎาคม 2561 เวลา 09.00 น.article

นายสำเร็จ พิมพ์ดีด รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการเป็นผู้ประกอบการและการเขียนแผนธุรกิจ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561article

เวลา 15.00 น. นายสำเร็จ พิมพ์ดีด รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธาน ในโครงการรับเตรียมลูกเสือวิสามัญ ประดับแถบ 2 สี

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561article

นางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการอาชีพพล เข้าร่วมพิธีเปิดการแข่งขันประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์- เอสโซ่

วันที่ 4 กรกฎาคม 2561 article

เวลา 09.30 น. นายอภิวัฒน์ นาคอก ผู้แทนฝ่ายวิชาการ

วันที่ 3 กรกฎาคม 2561article

นายเจษฎาภรณ์ สีสุริยา, นายขจรเดช มิตรอุดม และนายจตุพล รูปเตี้ย ครูแผนกวิชาช่างกลโรงงาน เดินทางไปรับครุภัณฑ์

Page 1/31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................