ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 3 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ระเบียบการบริหารเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษาarticle

 ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

ระเบียบการบริหารเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา

ระเบียบการแต่งกายและการไว้ทรงผมของนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง ระเบียบการแต่งกายและการไว้ทรงผมของนักเรียน นักศึกษา 

การลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล 

เรื่อง การลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง กำหนดวันเปิดและปิด ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง กำหนดวันเปิดและปิด ภาคเรียนที่ ๒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕

วันเปิดภาคเรียน  ในวันที่  ๑๗  ตุลาคม  ๒๕๖๕

วันปิดภาคเรียน  ในวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๕

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง,แม่บ้าน

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงและแม่บ้าน

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพพล มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรงและแม่บ้าน และได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักการภารโรงและแม่บ้าน

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานขับรถ

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน ๑ อัตรา

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพพล มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานขับรถ และได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งพนักงานขับรถ

ประกาศผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

  ตามที่ วิทยาลัยการอาชีพพล ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยการอาชีพพลจึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๐๐๑   นายสมัย   พรมมา

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้นรายงานตัวทำสัญญจ้างในการปฏิบัติงาน โดยให้นำเอกกสารหลักฐานต่าง ๆ ในวันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ งานบุคลากร วิทยาลัยการอาชีพพล 

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง จำนวน 2 อัตรา

ด้วย วิทยาลัยการอาชีพพล มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง และได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่องการรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ

และประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล ลงวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

โดยได้ทำการสอบคัดเลือกเมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพพล นั้น

บัดนี้ การสอบคัดเลือกได้เสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยการอาชีพพล จึงขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ ตามประกาศรายชื่อดังต่อไปนี้

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 ตามประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ นั้น

 

บัดนี้ คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครแล้วจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่

ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ โดยมีระเบียบปฏิบัติในการเข้าสอบ ดังบัญชีรายชื่อต่อไปนี้

Page 1/48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................