dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย(History)
bulletปรัชญา(philosophy)
bulletวิสัยทัศน์(Vision)
bulletพันธกิจ (Mission)
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์(Identity)
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์ วิทยาลัยการอาชีพพล
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย(Location Map)
bulletเศรษฐกิจสังคม(Economy and society)
bulletแผนผังวิทยาลัยฯ(College Chart)
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร(personnel Information)
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา(student Information)
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน(Courses offered)
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ(ฺBudget/ActionPlan)
bulletครุภัณฑ์(Durable Articles)
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน(Organization Cooperation)
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร(Human Resource Administration Division))
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ(Cooperation adn planing Dvivsion)
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.(Student Affairs Development Division)
bulletฝ่ายวิชาการ(Academic Division)
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์(Automotive Department)
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง(Electrical Power Department)
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์(Machine Maintenance Department)
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน (ฺฺBusiness tomputer Department)
bulletแผนกวิชาการบัญชี(Accounting Department)
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(Business computer Department)
bulletแผนกวิชาการจัดการทั่วไป/การตลาด(Management Department/Marketing Department)
bulletแผนกวิชาการโรงแรม(Hotel Department)
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
dot
bulletผลการเรียน ระดับ ปวส. 1/2559
bulletผลการเรียน ระดับ ปวช. 1/2559
bulletรายชื่อ น.ศ.ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1/2559
bulletรายระเอียดค่าเทอม ๒๕๕๔
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ข้อกำหนด กติกาและเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนน article

สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษาการประกวดสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี้...คลิก...

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ให้ใช้มาตรฐานการศึกษาของวิทยาลัยการอาชีพพล ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ต.ค. ๒๕๖๑

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

ในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2561article

นายภัทระ ขันดงแก้ว รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ พร้อมด้วย อาจารย์พิสิษฐ์ อาจเดช เข้าร่วมประชุมการชี้แจงข้อกำหนด กติกา และเกณฑ์มาตรฐานการตัดสินให้คะแนน "สุดยอดนวัตกรรมอาชีวศึกษา"

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง รายชื่ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประรเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะในตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประกาศ ณ วันที่่ ๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๑

วันที่ 31 ตุลาคม 2561article

นางสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ และ นายอภิวัฒน์ นาคอก หัวหน้างานหลักสูตรฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการระบบคุณวุฒิวิชาชีพเพื่อการพัฒนาสมรรถนะสู่การทำงานในศตวรรษที่ 21

วันที่ 30 ตุลาคม 2561article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้ไปเป็นประธานในการประเมินมาตรฐานดีเด่น โครงการภายใต้การนิเทศ องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย สถานศึกษาขนาดเล็ก กลุ่มที่ 1 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างสุรินทร์

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ชุดทดลองวงจรไฟฟ้าแบบเมนอบณืดชนิดมีอนาล๊อกโวลต์/แอมป์มิเตอร์จริงในตัวพร้อมแผงโมดูลไม่น้อยกว่า ๑๑ ชนิด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศวิทยาลัยการอาชีพพลarticle

เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๑

วันที่ 23 ตุลาคม 2561 เวลา 07.00 น. article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล ได้นำคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนนักศึกษาตัวแทนองค์การฯ เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตร ถวายบังคม และวางพวงมาลา

Page 1/34
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................