dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย(History)
bulletปรัชญา(philosophy)
bulletวิสัยทัศน์(Vision)
bulletพันธกิจ (Mission)
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์(Identity)
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย(Location Map)
bulletเศรษฐกิจสังคม(Economy and society)
bulletแผนผังวิทยาลัยฯ(College Chart)
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร(personnel Information)
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา(student Information)
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน(Courses offered)
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ(ฺBudget/ActionPlan)
bulletครุภัณฑ์(Durable Articles)
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน(Organization Cooperation)
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร(Human Resource Administration Division))
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ(Cooperation adn planing Dvivsion)
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.(Student Affairs Development Division)
bulletฝ่ายวิชาการ(Academic Division)
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์(Automotive Department)
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง(Electrical Power Department)
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์(Machine Maintenance Department)
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน (ฺฺBusiness tomputer Department)
bulletแผนกวิชาการบัญชี(Accounting Department)
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(Business computer Department)
bulletแผนกวิชาการจัดการทั่วไป/การตลาด(Management Department/Marketing Department)
bulletแผนกวิชาการโรงแรม(Hotel Department)
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
dot
bulletผลการเรียน ระดับ ปวส. 1/2559
bulletผลการเรียน ระดับ ปวช. 1/2559
bulletรายชื่อ น.ศ.ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1/2559
bulletรายระเอียดค่าเทอม ๒๕๕๔
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘การฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือวิสามัญขั้นความรู้ทั่วไปและขั้นความรู้เบื้องต้น (ฺB.T.C.)

ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวสโมสรลูกเสือจังหวัดมหาสารคาม(ภายในวิทยาลัยสารพัดช่างมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 14-17 มีนาคม 2561

วันที่ 8 มีนาคม 2561 09.00 น.article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ FIX IT CENTER ศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Thailand 4.0

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 article

นายปริญญา สมมิตร ผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพพล เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. article

นายโกศล เลิศล้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561article

เวลา 14.00น. ท่านรองสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 09.00 น. article

ท่านรองสิรีประภัสสร์ สร้อยน้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการ

โครงการarticle

ประกวดผลงานโครงการวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2560 วันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยการอาชีพพล

วันที่ 29 มกราคม 2561 article

นายสำเร็จ พิมพ์ดีด รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ และ ครูวิมลลักษณ์ สายธิปไชย หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ

วันที่ 26 มกราคม 2561 เวลา 16.30 น. article

นายโกศล เลิศล้ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนีกศึกษา เป็นประธานประชุมโครงการประชุมผู้ปกครองเครือข่าย

โครงการ

www.pholiac.ac.th/images/column_1516677215/PDF017.pdfเชิญ วิทยากรภายนอกร่วมสอน ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๑

Page 1/27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................