ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
No member login
bulletGuest 2 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ

 ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ ตามรายชื่อดังต่อไปนี้

๑.  นางสาววริษราภรณ์   ขุ่มด้วง     เลขประจำตัวสอบ  ๒๐๒๐๐๑

๒.  นายชานน             ฝ้ายขาว    เลขประจำตัวสอบ  ๒๐๕๐๐๑

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่องเลื่อนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่ง ครูพิเศษ

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง เลื่อนการเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์)

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษ

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ

กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่ง ครูพิเศษ

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล การรับสมัครสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษ

ตำแหน่งครูพิเศษ

ครูพิเศษ   สาขาวิชาช่างกลโรงงาน   จำนวน ๑ อัตรา

ครูพิเศษ   สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง  จำนวน ๑ อัตรา

 

ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

   ประกาศผลผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

ตำแหน่งนักการภารโรง

ลำดับที่    เลขประจำตัวสอบ     

  ๑              ๐๐๑    นายสุพันธ์         ประดุงศักดิ์

  ๒              ๐๐๒    นายวีระสันต      นาชิต

   ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีข้างต้น ลำดับที่ ๑ รายงานตัวทำสัญญาจ้างในการปฏิบัติงาน โดยให้นำเอกสารหลักฐานต่างๆ มารายงานตัวในวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพพล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักการภารโรง

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับประเมินสมรรถนะ กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งนักการภารโรง

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล เรื่องการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักการภารโรง ด้วย วิทยาลัยการอาชีพพล มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง และได้ดำเนินการรับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ระเบียบการบริหารเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา

 ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

ระเบียบการบริหารเกี่ยวกับนักเรียน นักศึกษา

ระเบียบการแต่งกายและการไว้ทรงผมของนักเรียน นักศึกษา

ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล

เรื่อง ระเบียบการแต่งกายและการไว้ทรงผมของนักเรียน นักศึกษา 

การลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

  ประกาศ วิทยาลัยการอาชีพพล 

เรื่อง การลงทะเบียนเรียนนักเรียน นักศึกษา ภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๕

Page 1/49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................