ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘โครงการอาชีวะอาสาเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

 ศูนย์ปฏิบัติการและจุดตรวจความปลอดภัยด้านการจราจรทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕

ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหา ตำแหน่งครูพิเศษ ครูภาษาจีน

 ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหา ตำแหน่งครูพิเศษ  ครูภาษาจีน

ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 ประกาศผล ผู้ผ่านการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

 ประกาศผลผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ

ประกาศรับสมัครสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว

 ประกาศรับสมัครสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว สาขาวิชาภาษาจีน

ประกาศรับสมัครสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่

 ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ธุรการ.pdf

เชิญชวนส่งข้อมูลประกอบการจัดทำรายละเอียดคุณลักาณะเฉพาะครุภัณฑ์
ประกาศผลผู้ผ่านการสรรหาลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ  ตำแหน่งครูพิเศษ สาขาวิชาการบัญชี

ประกาศรับสมัครสรรหา ลูกจ้างชั่วคราว

 ด้วยวิทยาลัยการอาชีพพล  มีความประสงค์ที่จะรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาเป้นลูกจ้างชั่วคราว ในตำแหน่งครูพิเศษ  สาขาวิชาภาษาจีน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมิน

 ตามประกาศวิทยาลัยการอาชีพพล ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2564  เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูพิเศษ นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจสอบคุณสมบัติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ตามวัน และเวลาที่กำหนด  ตามประกาศ

Page 1/46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46  [Next]
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................