dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย(History)
bulletปรัชญา(philosophy)
bulletวิสัยทัศน์(Vision)
bulletพันธกิจ (Mission)
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์(Identity)
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย(Location Map)
bulletเศรษฐกิจสังคม(Economy and society)
bulletแผนผังวิทยาลัยฯ(College Chart)
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร(personnel Information)
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา(student Information)
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน(Courses offered)
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ(ฺBudget/ActionPlan)
bulletครุภัณฑ์(Durable Articles)
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน(Organization Cooperation)
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร(Human Resource Administration Division))
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ(Cooperation adn planing Dvivsion)
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.(Student Affairs Development Division)
bulletฝ่ายวิชาการ(Academic Division)
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์(Automotive Department)
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง(Electrical Power Department)
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์(Machine Maintenance Department)
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน (ฺฺBusiness tomputer Department)
bulletแผนกวิชาการบัญชี(Accounting Department)
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(Business computer Department)
bulletแผนกวิชาการจัดการทั่วไป/การตลาด(Management Department/Marketing Department)
bulletแผนกวิชาการโรงแรม(Hotel Department)
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
dot
bulletผลการเรียน ระดับ ปวส. 1/2559
bulletผลการเรียน ระดับ ปวช. 1/2559
bulletรายชื่อ น.ศ.ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1/2559
bulletรายระเอียดค่าเทอม ๒๕๕๔
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 4 persons
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

 History of phon lndustrial and Community Education College

      in budget year 1997, Department of Vocational Education has a policy to establish phon industrial and Commutnity Education College , Phon District,Khon Kaen Province. Using budget 28,000,000 Baht and assigned to Khon Kaen lndustrial and Community Education college, Chonnabot District,Khon kaen Province. Khon Kaen lndustrial and Community Education Clooege assinged to Mr.Somporn Hirunmaneemat the Assistant Diractor Level 7 who is a coordinator adn proceed provide lacation for construction. This has been cooperated forom Phon District adn Non Kha District council.Allow ust the pubilic area of Ban Boh Ta Kong, Non Kha Sub district, Khon Kaen Province. There are 82 acres,2 ngan, and 25 square wah and there is the land near Non Kha Witthaya School, Department of General Education on Mittraphoa-Ban Kok Sri Road. it is far from Mittraphap-Nakhon Ratchasima Roas about 500 meters and far from Phon District about 5 kilometers.

         The Ministry of Education has announced the establishment of phon lndustral and Community Education Cllege to be a place of deucation, Department of Vocational Education straight up with the central government on june 18,1997

         
          ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๔๐  กรมอาชีวศึกษา  ได้มีนโยบายให้จัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพพล    อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  โดยใช้งบประมาณ  ๒๘,๐๐๐,๐๐๐ บาท  และมอบหมายให้วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น 
อ. ชนบท  จ.ขอนแก่น  วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  ได้มอบหมายให้  นายสมพร หิรัญมณีมาศ  ตำแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการ  ระดับ  ๗  เป็นผู้ประสานงาน  และดำเนินการจัดหาสถานที่ก่อสร้าง  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากอำเภอพลและสภาตำบลโนนข่า อนุญาตให้ใช้พื้นที่สาธารณะประโยชน์ของหมู่บ้านบ่อตะครอง  ตำบลโนนข่า  อำเภอพล  จังหวัดขอนแก่น  ซึ่งมีเนื้อที่  ๘๒ไร่    ๒ งาน  ๒๕  ตารางวา    และมีพื้นที่ติดกับโรงเรียนโนนข่าวิทยา    สังกัดกรมสามัญศึกษา  บนถนนสาย   มิตรภาพ  -   บ้านโคกสี    เป็นสถานที่จัดตั้ง  ห่างจากถนนมิตรภาพ  -  นครราชสีมา  ไปเป็นระยะทางประมาณ  ๕๐๐  เมตร  และห่างจากตัวอำเภอพล  เป็นระยะทาง ๕  กิโลเมตร
     
        กระทรวงศึกษาธิการ  ได้ประกาศจัดตั้งวิทยาลัยการอาชีพพล  ให้เป็นสถานศึกษา  สังกัดกรมอาชีวศึกษา  ขึ้นตรงกับส่วนกลางเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน  ๒๕๔๐
     
       ที่ตั้งของพื้นที่ที่เสนอจัดตั้งอยู่บริเวณที่ดินสาธารณประโยชน์  บ้านบ่อตะครอง   ตำบลโนนข่า อำเภอพล   ติดกับโรงเรียนมัธยมศึกษาโรงเรียนโนนข่าวิทยา  ห่างจากถนนมิตรภาพ  ๕๐๐  เมตร  ห่างจากทางแยกเข้าตัวอำเภอ  ๔  กิโลเมตร  และห่างจากที่ว่าการอำเภอ  และส่วนราชการต่างๆ  ๕  กิโลเมตร   ขนาดของพื้นที่ประมาณ  ๘๒ไร่  ๒  งาน  ๒๕  ตารางวา  กว้าง  ๒๖๒  เมตร  ยาว  ๕๐๐  เมตร 
     
        การคมนาคม   พื้นที่ที่เสนอ  ห่างจากถนนมิตรภาพสายนครราชสีมา -  ขอนแก่น  ซึ่งเป็นถนน 4 เล นประมาณ     ๕๐๐  เมตร  และถนนด้านหน้าเป็นถนนลาดยางมาตรฐาน  ซึ่งเป็นเส้นทางไปจังหวัดชัยภูมิ  ห่างจากเขตอำเภอคอนสวรรค์     จังหวัดชัยภูมิ  ประมาณ  ๔๐  กิโลเมตร  และห่างจากชุมชนอำเภอประมาณ  ๒  กิโลเมตร
 
การสาธารณูปโภค
 
๑.ไฟฟ้า  ไฟฟ้ามีความพร้อม  เพราะไฟฟ้าแรงสูงผ่านด้านหน้าที่ดินที่เสนอ
 
๒.น้ำอุปโภค  จะมีสระน้ำขนาดใหญ่อยู่กับที่ดินด้านหน้าและด้านข้างของโรงเรียนมัธยมอย่างเพียงพอ
 
๓.โทรศัพท์  ชุมสายสุดท้ายจะลงหมู่บ้านที่อยู่ติดกับถนนมิตรภาพคือ  บ้านหัวนา  ซึ่งห่างจากพื้นที่ ที่เสนอจัดตั้ง ประมาณ  ๒  กิโลเมตร  และมีงบประมาณ  ๒๕๔๐  นี้  โครงการขยายถึงหมู่บ้านบ่อตะครอง  ซึ่งผ่านด้านหน้าที่ดินที่เสนอจัดตั้ง  
ด้านสภาพแวดล้อมพื้นที่ที่เสนอทางอำเภอมีโครงการขยายส่วนราช การและตัดถนนยุทธศาสตร์สามารถติดต่อกับทางอำเภอได้หลายทางซึ่งด้านข้างที่ดินที่เสนอได้มีการตัดถนน  กว้าง  ๑๒  เมตร  ไว้เรียบร้อยแล้ว  และไม่มีโรงงานอุตสาหกรรมหรือกิจการที่เป็นมลพิษอยู่ใกล้เคียง

 Page 1/1
1
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................