google-site-verification=CwiL_Dmtbuodl0dKra0rklljtEzuz-uFBRRAA6OiOHM ประวัติวิทยาลัยการอาชีพพล
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
dot
bulletผลการเรียน ระดับ ปวส. 1/2559
bulletผลการเรียน ระดับ ปวช. 1/2559
bulletรายชื่อ น.ศ.ค้างชำระค่าลงทะเบียนเรียน 1/2559
bulletรายระเอียดค่าเทอม ๒๕๕๔
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่

วิทยาลัยการอาชีพพลประวัติ ความเป็นมาของวิทยาลัยการอาชีพพล                                                                     

                 ในปีงบประมาณ 2540 กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้จัดตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพพล   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น   โดยใช้งบประมาณ  28,000,000.- บาท  และมอบให้วิทยาลัย

การอาชีพขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น จัดหาสถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  ได้มอบหมายให้  นายสมพร  หิรัญมณีมาศ  ตำแหน่ง     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 7 เป็นผู้ประสานงาน  ดำเนินกรจัดหาสถานที่ก่อสร้าง  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอพล   (นายหวังดี  ประมินทร์) และสภาตำบลโนนข่า โดยท่านกำนันระดม  รุจิเกียรติกำจร นายวุฒิศักดิ์ ประทาน  เลขาคณะกรรมการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ในขณะนั้น อนุญาตให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านบ่อตะครอง เป็นสถานที่สร้างวิทยาลัยฯ              

                  วิทยาลัยการอาชีพพล ได้ประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2540 เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่  82  ไร่  2 งาน  25  ตารางวา  อยู่ห่างจากอำเภอพล เป็นระยะทาง  5 กิโลเมตร                                                                                                                                       

                  วิทยาลัยการอาชีพพล  ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา  2541  มีนักเรียนระดับ         

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รุ่นแรก            จำนวน  117  คน               จำนวน  2  แผนกวิชา  คือ                                                    

                   - แผนกวิชาช่างยนต์                         จำนวน  2  ห้อง   85  คน                                                                            

                   - แผนกวิชาการบัญชี                        จำนวน  1  ห้อง   32  คน                                                                          

                                                                      รวมทั้งสิ้น      117     คน                  

 

 Page 1/1
1
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................