ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติวิทยาลัย
bulletปรัชญา
bulletวิสัยทัศน์
bulletพันธกิจ
bulletอัตลักษณ์และเอกลักษณ์
bulletคุณธรรมอัตลักษณ์วิทยาลัย
bulletแผนที่ตั้งวิทยาลัย
bulletเศรษฐกิจสังคม
bulletแผนผังวิทยาลัย
dot
dot
bulletข้อมูลบุคลากร
bulletข้อมูลนักเรียนนักศึกษา
bulletสาขาวิชาที่เปิดสอน
bulletแผนการเรียน(plan fur Study)
bulletงบประมาณ/แผนปฏิบัติการ
bulletครุภัณฑ์
bulletสถานประกอบการ/ตลาดแรงงาน
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการผลิตและพัฒนากำลังคน
bulletการพัฒนาศักยภาพกำลังคน
bulletการสร้างโอกาส ความเสมอภาค
bulletการจัดการอาชีวศึกษา
bulletการเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหาร
dot
dot
bulletฝ่ายบริหารทรัพยากร
bulletฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
bulletฝ่ายพัฒนากิจการ นร./นศ.
bulletฝ่ายวิชาการ
dot
dot
bulletแผนกวิชาช่างยนต์
bulletแผนกวิชาไฟฟ้ากำลัง
bulletแผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์
bulletแผนกวิชาช่างกลโรงงาน
bulletแผนกวิชาเทคนิคพื้นฐาน
bulletแผนกวิชาการบัญชี
bulletแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
bulletแผนกวิชาการการตลาด
bulletแผนกวิชาการโรงแรม
bulletแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
dot
dot
bulletกลุ่มงานครูที่ปรึกษา
bulletSelf Assessment Report(SAR)
bulletดาวน์โหลดเอกสาร รายงานผลการประเมินตนเอง ประจำปี 2555
bulletกรอกข้อมูลงาน(Input Data)
bulletกล่องแสดงความคิดเห็น
dot
Username :
Password :
Auto Log in :
bullet Lost Password   bullet Register
dot
dot
dot
bulletอศจ.ขอนแก่น
bulletสำนักอำนวยการ (สอ.)
bulletสนง.คณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.)
bulletสำนักความร่วมมือ(สม.)
bulletสำนักติดตามและประเมิณผลการอาชีวศึกษา(สตอ.)
bulletสำนักนโยบายและแผนการอาชีวศึกษา(สนผ.)
bulletสำนักพัฒนาสมรรถนะครูและบุคลากรอาชีวศึกษา(สสอ.)
bulletสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ(สมอ.)
bulletสำนักวิจัยและพัฒนาการอาชีวศึกษา (สวพ.)
dot
dot
ผู้มาเยี่ยมชม
No member login
bulletGuest 1 person
dot
bulletSAR ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๘

ประวัติ ความเป็นมา และข้อมูลด้านอาคารสถานที่

วิทยาลัยการอาชีพพลประวัติ ความเป็นมาของวิทยาลัยการอาชีพพล                                                                     

                 ในปีงบประมาณ 2540 กองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา  กระทรวงศึกษาธิการ ได้มีนโยบายให้จัดตั้ง

วิทยาลัยการอาชีพพล   อำเภอพล   จังหวัดขอนแก่น   โดยใช้งบประมาณ  28,000,000.- บาท  และมอบให้วิทยาลัย

การอาชีพขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น จัดหาสถานที่ก่อสร้าง วิทยาลัยการอาชีพขอนแก่น  ได้มอบหมายให้  นายสมพร  หิรัญมณีมาศ  ตำแหน่ง     ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ระดับ 7 เป็นผู้ประสานงาน  ดำเนินกรจัดหาสถานที่ก่อสร้าง  ซึ่งได้รับความร่วมมือจากนายอำเภอพล   (นายหวังดี  ประมินทร์) และสภาตำบลโนนข่า โดยท่านกำนันระดม  รุจิเกียรติกำจร นายวุฒิศักดิ์ ประทาน  เลขาคณะกรรมการ องค์การบริหารส่วนตำบลโนนข่า ในขณะนั้น อนุญาตให้ใช้ที่สาธารณประโยชน์ของหมู่บ้านบ่อตะครอง เป็นสถานที่สร้างวิทยาลัยฯ              

                  วิทยาลัยการอาชีพพล ได้ประกาศจัดตั้งจากกระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันที่  18  มิถุนายน  2540 เป็นสถานศึกษาสังกัดกองการศึกษาอาชีพ กรมอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ปัจจุบันสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ มีพื้นที่  82  ไร่  2 งาน  25  ตารางวา  อยู่ห่างจากอำเภอพล เป็นระยะทาง  5 กิโลเมตร                                                                                                                                       

                  วิทยาลัยการอาชีพพล  ได้เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกในปีการศึกษา  2541  มีนักเรียนระดับ         

ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) รุ่นแรก            จำนวน  117  คน               จำนวน  2  แผนกวิชา  คือ                                                    

                   - แผนกวิชาช่างยนต์                         จำนวน  2  ห้อง   85  คน                                                                            

                   - แผนกวิชาการบัญชี                        จำนวน  1  ห้อง   32  คน                                                                          

                                                                      รวมทั้งสิ้น      117     คน                  

 

 Page 1/1
1
[Go to top]วิทยาลัยการอาชีพพล สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

วิทยาลัยการอาชีพพล
ที่อยู่ :  เลขที่ เลขที่ 203 ม. 3 ต.โนนข่า อำเภอ พล
จังหวัด :ขอนแก่น      รหัสไปรษณีย์ : 40120
เบอร์โทร :  043 - 416020      มือถือ :  ......................